Deel dit artikel

CBN-advies over consolidatie bij een consortium

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceerde op 15 maart 2017 haar advies over de consolidatie bij een consortium (Advies 2017/06). Wij overlopen de grote lijnen van dit advies.

Wanneer is er sprake van een consortium? Als een vennootschap enerzijds, en één of meer andere vennootschappen naar Belgisch of buitenlands recht anderzijds, onder centrale leiding staan. En dit zonder dat deze vennootschappen dochtervennootschappen zijn van elkaar, noch dochtervennootschappen zijn van één en dezelfde vennootschap.

WETTELIJK VERMOEDENS VAN CENTRALE LEIDING

Er bestaat een onweerlegbaar vermoeden dat vennootschappen onder centrale leiding staan wanneer de centrale leiding voortvloeit uit tussen:

  • vennootschappen gesloten overeenkomsten of
  • statutaire bepalingen

En hun bestuursorganen voor het merendeel bestaan uit dezelfde personen.

Wat betreft een vaste vertegenwoordiger die belast is met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van een rechtspersoon, wordt dit wettelijk vermoeden niet toegepast op de vaste vertegenwoordiger zelf. In geval van bestuurders rechtspersonen maakt het niet uit wie optreedt als vaste vertegenwoordiger.

Daarnaast geldt er een weerlegbaar vermoeden dat vennootschappen onder centrale leiding staan wanneer de meerderheid van de aandelen worden gehouden door dezelfde personen. Uitgezonderd wanneer de aandelen worden gehouden door overheden.

TIJDSTIP BEOORDELING CENTRALE LEIDING

In artikel 10, §1 W.Venn. wordt niet expliciet bepaald op welk tijdstip de beoordeling van de aanwezigheid van een centrale leiding moet plaatsvinden. De Commissie is van mening dat dit moet gebeuren op balansdatum.

BELANG VOOR DE OPSTELLING VAN DE STATUTAIRE JAARREKENING

Aandelen die worden aangehouden in een onderneming waarmee een consortium wordt gevormd, worden op de balans in de enkelvoudige jaarrekening van de deelnemende vennootschap vermeld. Dit onder de financiële vaste activa bij de “verbonden ondernemingen”.

Dit geldt ook voor  vennootschappen die bij weten van haar bestuursorgaan onder controle staan van een vennootschap die deel uitmaakt van het consortium. Ook de vorderingen op deze vennootschappen worden opgenomen onder de financiële vaste activa als deze vorderingen een duurzame ondersteuning van de bedrijfsuitoefening van deze verbonden vennootschappen tot doel hebben.

CONSOLIDATIEVERPLICHTING EN VRIJSTELLING VAN CONSOLIDATIE

Ingeval er sprake is van een consortium, moet er een geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld. Hierin worden alle vennootschappen opgenomen die het consortium vormen én hun dochterondernemingen. Voor een groep van beperkte omvang (zie Vennootschappen in groep: benoemingsverplichtingen commissaris) geldt evenwel een vrijstelling van consolidatieplicht.

Publicatiedatum: 30 juni 2017