Coronasteunmaatregelen voor werkgevers: wat komt eraan?

07.08.2020

Hoe zien de coronasteunmaatregelen voor werkgevers er vanaf september 2020 uit? Vanaf dan gelden opnieuw de algemene systemen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen (arbeiders en bedienden).

Tijdelijke werkloosheid

Reeds eerder deelden we mee dat elke werkgever een beroep kan doen op het versoepelde systeem van corona werkloosheid tot en met 31 augustus 2020.

Vanaf september gelden opnieuw de algemene systemen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen (arbeiders en bedienden).
Let wel: voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 is nog in twee bijzondere systemen van tijdelijke werkloosheid voorzien mits de onderneming aan een aantal voorwaarden voldoet. Hierover is nu meer duidelijkheid.

Zwaar getroffen werkgevers of werkgevers uit zwaar getroffen sectoren

Tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 kunnen enkel zwaar getroffen werkgevers of werkgevers uit zwaar getroffen sectoren nog gebruik maken van de huidige corona werkloosheid.

 • Een onderneming wordt beschouwd als zwaar getroffen indien zij in de maanden april tot en met juni 2020 een beroep heeft gedaan op de corona werkloosheid en dit voor een totaal aantal werkloosheidsdagen van 20% ten opzichte van alle andere aan de RSZ aangegeven dagen (met uitzondering van bepaalde aan de werknemer te wijten afwezigheden zoals ziekte);
 • Een lijst met vermelding van de zwaar getroffen sectoren moet nog gepubliceerd worden.

Voorts moet de werkgever via mail het formulier C106A-CORONA-HGO bezorgen aan de dienst Tijdelijke werkloosheid van het RVA-kantoor dat territoriaal bevoegd is. Dit gebeurt best zo snel mogelijk, zodat de RVA dit tijdig kan verwerken!
Bij (voorlopig) gebrek aan lijst van getroffen sectoren kunnen best alle zwaar getroffen werkgevers het formulier C106A-CORONA-HGO op deze wijze invullen.

Ingeval de RVA een positieve beslissing neemt m.b.t. deze aanvraag, geldt de corona werkloosheid tot 31 december 2020. Ingeval van een negatieve beslissing, gaat de werkgever best na of zij de versoepelde tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen kan toepassen.

Versoepeling tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Werkgevers die vanaf 1 september 2020 niet langer gebruik kunnen maken van de corona werkloosheid hebben mogelijks wel de mogelijkheid te genieten van het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Dit is versoepeld tot het einde van 2020.

Ook hier moet de onderneming aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De werkgever zal moeten aantonen dat in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen een daling van ten minste 10% van de omzet of de productie heeft plaatsgevonden in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019;
 • De tijdelijk werkloze werknemers moeten twee vormingsdagen per maand aangeboden krijgen;
 • De werkgever is gebonden door een collectieve arbeidsovereenkomst of een ondernemingsplan afgesloten voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 (enkel van toepassing indien CAO nr. 147 niet wordt verlengd tot 31 december 2020).

De werkgever moet het formulier C 106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL  aangetekend versturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het RVA-kantoor dat territoriaal bevoegd is. Hij moet dat ten laatste 14 dagen voor de eerste mededeling ‘schorsing bedienden wegens werkgebrek’ doen. Tegelijk met dit aangetekend schrijven verzendt de werkgever het bovenvermelde formulier best ook per e-mail, zodat de RVA het dossier sneller kan behandelen.

Consumptiecheques

De langverwachte regelgeving inzake consumptiecheques is eindelijk een feit.

Uit de gepubliceerde regelgeving volgt dat de consumptiecheques geen loon zijn (en er dus geen RSZ-bijdragen of bedrijfsvoorheffing op verschuldigd zijn) indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De toekenning van consumptiecheques moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op sectoraal of op ondernemingsvlak. Bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging, kan de werkgever de toekenning regelen door een schriftelijke individuele overeenkomst;
 • De overeenkomst (sectorale cao, ondernemings-cao of individuele overeenkomst) moet de maximale nominale waarde van de consumptiecheque bepalen, met een maximum van
  € 10/consumptiecheque;
 • De consumptiecheque moet op naam van de werknemer worden afgeleverd. Deze voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld als de toekenning ervan en de daarop betrekking hebbende gegevens (aantal en bedrag van de consumptiecheque) voorkomen op de individuele rekening van de werknemer;
 • Op de consumptiecheque moet het volgende vermeld staan:
  • dat hij geldig is tot 7 juni 2021;
  • de datum waarop hij werd uitgereikt (ten laatste op 31 december 2020);
  • dat hij slechts besteed mag worden in inrichtingen die ressorteren onder de horecasector, inrichtingen die behoren tot de culturele sector of in bepaalde sportverenigingen.
 • Het totaalbedrag van de consumptiecheques die de werkgever toekent, mag niet meer bedragen dan 300 EUR per werknemer.

De cheque is op dit ogenblik enkel op papier te verkrijgen.
Naar analogie met de maaltijdcheques moet de cheque collectief toegekend worden (alleszins per personeelscategorie). Voorts is hij voor de werkgever aftrekbaar.

Tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

De maatregel met betrekking tot de nieuwe tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing werd inmiddels gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Alle werkgevers die tussen 12 maart en 31 mei 2020 gebruik hebben gemaakt van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid komen voor de vrijstelling in aanmerking.

Belangrijke voorwaarde is wel dat gedurende één ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen, met inbegrip van weekends en wettelijke feestdagen, één of meerdere werknemers op tijdelijke werkloosheid stonden.

Het is niet nodig dat alle werknemers in de onderneming tijdelijk werkloos waren. Het volstaat dat er elke dag in deze periode minstens één werknemer tijdelijk werkloos was. Bovendien moet dit niet noodzakelijk altijd dezelfde persoon zijn. Een systeem waarbij werknemers afwisselend tijdelijk werkloos waren, komt ook in aanmerking.

Werkgevers die gelinkt kunnen worden aan zgn. ‘belastingparadijzen’ of werkgevers die klaarblijkelijk niet te kampen hebben met financiële problemen, zijn uitgesloten van de vrijstelling. Dit betekent dat ze:

 • Geen deelneming mogen aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in een belastingparadijs of die betalingen aan deze vennootschappen verrichten, tenzij de uitbetaling gerechtvaardigd is;
 • In de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020 geen uitkering verrichten aan hun aandeelhouders (bijv. dividend, liquidatiereserves, kapitaalvermindering,…).

De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing is gelijk aan 50% van het positieve verschil tussen:

 • de bedrijfsvoorheffing van de maand juni, juli of augustus 2020 en
 • de bedrijfsvoorheffing van mei 2020.

Dit telkens na toepassing van de andere vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Bovendien mag u enkel rekening houden worden met de bedrijfsvoorheffing op eigenlijke bezoldigingen en voordelen van alle aard. Dit betekent dat bedrijfsvoorheffing op vakantiegeld, eindejaarspremies, achterstallige bezoldigingen en opzegvergoedingen uitgesloten zijn. Ook de bedrijfsvoorheffing van bedrijfsleiders komt niet in aanmerking.

De totale vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing mag over de drie maanden samen niet meer dan 20 miljoen euro bedragen.

Advies of meer weten over de coronasteunmaatregelen voor werkgevers?

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren onder meer de coronasteunmaatregelen voor werkgevers. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

 

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.