Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Fiscaal landschap, internationale hertekening in stroomversnelling

De Europese Commissie heeft recentelijk een politiek akkoord bereikt om het fiscaal landschap binnen de 28 Europese lidstaten grondig te hertekenen. Wat u mag verwachten? We leggen het u graag uit.

Binnen het kader van het BEPS-actieplan (‘Base Erosion and Profit Shifting’) van de G20, zullen talrijke vennootschappen te maken krijgen met bijkomende documentatieverplichtingen op het vlak van verrekenprijzen (‘transfer pricing’). Bovendien zullen vennootschapsgroepen rekening moeten houden met bijkomende bepalingen die voordelige – al dan niet ‘agressieve’ – fiscale planning zullen tegengaan. Hierbij gelden tevens striktere regels om uit te maken of uw vennootschap in andere landen (al dan niet ongewild) een belastbare aanwezigheid kan hebben.

Rechtvaardige internationale fiscaliteit

Het akkoord voorziet in een nieuwe reeks van maatregelen, hetgeen zou moeten resulteren in een meer rechtvaardige internationale fiscaliteit. Een aantal van deze voorstellen zijn op vandaag reeds van kracht.

Beperking van interestaftrek

Vooreerst voorziet het voorstel in een beperking van de interestaftrek. Het doel is de fiscale aftrek van interestlasten te beperken tot 30% van de EBITDA (naar analogie met Duitse belastingwetgeving). Vandaag kennen we in België reeds een aftrekbeperking van interestlasten, afhankelijk van de verhouding van de intragroepschuld t.a.v. het eigen vermogen van de vennootschap. De nieuwe aftrekbeperking in functie van winst zou evenwel ook gelden voor leningen met derden (zoals kredietinstellingen). Enige tolerantie wordt toegelaten, rekening houdend met de schuldratio op groepsniveau.

Op basis van het voorstel blijkt deze nieuwe aftrekbeperking ook toepassing te zullen vinden in een louter Belgische context. Hierover bestaat reeds de nodige controverse, omwille van de schadelijke impact die hieruit kan voortvloeien op ons Belgisch investeringsklimaat. Wat met belangrijke investeringen die bancair gefinancierd worden, en omwille van een laag bedrijfsresultaat zouden resulteren in een niet-aftrekbare interestlast tegen het Belgische 34% belastingtarief? De wens tot een algemene verlaging van het Belgische tarief vennootschapsbelasting wint dan opnieuw aan belang.

Specifieke doorkijkregel van fiscaal landschap

Voorts wordt voorzien in een specifieke doorkijkregel voor (laagbelaste) gecontroleerde buitenlandse (passieve) dochtervennootschappen (zogenaamde CFC-regelgeving). De buitenlandse winst van de laagbelaste dochter mag alsdan belast worden op het niveau van de moeder, met name indien de belastingdruk van de dochter minder dan 50% bedraagt van de effectieve belasting die verschuldigd zou zijn door de moeder. Deze maatregel zou fiscale sluiproutes naar laagbelaste landen (ook binnen de EU) moeten dichten.

Het is nog afwachten hoe deze specifieke regels uitwerking zullen krijgen op Belgisch niveau. De algemene belastingvrijstelling in België voor (laagbelaste) winsten behaald door buitenlandse dochterentiteiten, alsook de Belgische DBI-aftrek voor dividenden uitgekeerd door dochtervennootschappen komen hiermee mogelijks op de helling te staan.

Aanvullende maatregelen

Voorts voorziet het voorstel in volgende aanvullende maatregelen:

  • Een algemene anti-misbruikbepaling die ingeroepen wordt indien een bepaalde groepsentiteit onvoldoende economische substantie (lokale aanwezigheid, personeel, enz.) heeft om daar de toerekening van groepswinst te verantwoorden. De buitenlandse entiteit wordt dan fiscaal genegeerd. Hiermee wordt nogmaals het belang benadrukt om voldoende lokale aanwezigheid te voorzien binnen entiteiten die opgericht worden in laagbelaste jurisdicties als Luxemburg, Dubai, Hong Kong, enz.
  • Een verplichte exit-heffing bij overbrenging van actiefbestanddelen of de fiscale zetel naar een andere Europese lidstaat of daarbuiten. Hierbij moet fiscaal afgerekend worden over niet-gerealiseerde meerwaarden op overgedragen bestanddelen. Opnieuw wordt de Europese vrije markt op fiscaal gebied hiermee verder uitgehold.
  • Een specifieke maatregel tegen zogenaamde hybride mismatches. Zo wil men vermijden dat entiteiten of betalingen in twee lidstaten verschillend gekwalificeerd worden (bv. interest vs. dividend). Dit kan aanleiding geven tot een situatie van fiscale aftrek in het ene land en onbelastbaarheid in het andere land (bv. profit participating loans).

Hertekend fiscaal landschap

Dit akkoord betekent een nieuwe stap naar een hertekend internationaal fiscaal landschap. Reeds vandaag is het raadzaam om bestaande groepsstructuren onder de fiscale loep te leggen en zo nodig bij te sturen.

Voorheen werd in het kader van het BEPS-actieplan reeds beslist om te voorzien in een internationale uitwisseling van rulings omtrent fiscale gunstregimes. Fiscale gunstregimes zoals de octrooi-aftrek die worden aangeboden in België, Nederland en Luxemburg staan dan weer onder druk. In Luxemburg en nu ook België worden deze ‘patent income deductions’ aangepast (wegens te verregaand).

Tenslotte worden nieuwe transfer pricing documentatieverplichtingen opgelegd, en ook specifieke regels uitgewerkt voor KMO’s (zoals toegelicht tijdens onze recente infosessie). Hierbij zullen meer ondernemingen verplicht worden een lokaal bestand en/of groepsbestand aan te leggen. Hierbij moeten de verrekenprijzen en gekozen transfer pricing methodes grondig onderbouwd worden. Voor grotere groepen dienen bijkomende landenspecifieke informatie te worden uitgewisseld.

Toenemende internationalisering

Het beheren van een marktconforme prijszetting tussen verbonden vennootschappen in binnen- en buitenland blijft één van de voornaamste risicofactoren als gevolg van toenemende internationalisering. Ook kleinere en middelgrote familiale ondernemingen die buiten de landsgrenzen opereren worden meer en meer geconfronteerd met diepgaande fiscale transfer pricing-controles, met vaak tijdrovende managementinspanningen, oplopende boetes en internationale dubbele belasting tot gevolg. Vandaar de noodzaak om de transfer pricing politiek, beschikbare documentatie en intragroepcontracten op vandaag grondig te evalueren.

Is uw vennootschap nog ‘BEPS-proof’?

Graag begeleidt Van Havermaet u op fiscaal en juridisch vlak bij het nazicht van uw transfer pricing documentatie, de fiscaal optimale uittekening en/of bijsturing van de groepsstructuur en het bekijken van verdere optimalisatie mogelijkheden.

Gepubliceerd door Jonas Derycke

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021