Liquiditeitstest tijdens corona: welke bestuurder durft de toekomst te voorspellen?

16.04.2020

Wilt u graag een uitkering voor u en uw aandeelhouders, dan laat u best een liquiditeitstest uitvoeren! Een liquiditeitstest tijdens corona: wij staan u bij.

Liquiditeitstest tijdens corona met oog op uitkeringen

Met de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht werd aan de bestuurders van de Besloten vennootschap (BV) en de Coöperatieve vennootschap (CV) een nieuwe, maar bijzonder verdragende verplichting opgelegd. Indien de aandeelhouders, verenigd in algemene vergadering, beslissen om zichzelf (d.m.v. een dividend)  of haar bestuurders (d.m.v. een tantième) een stukje van het vermogen van de vennootschap uit te keren, moet het bestuursorgaan eerst bevestigen dat de vennootschap, na die uitkering, nog in staat zal blijven om, gedurende een periode van minstens twaalf maanden, haar schulden te blijven voldoen naarmate die opeisbaar worden. Die verplichting wordt ook wel de “liquiditeitstest” genoemd.

Hoe moet u als bestuurder denken en handelen in huidige omstandigheden?

In gewone tijden is “kijken in de toekomst” al een bijzonder moeilijke opdracht. In de huidige coronaomstandigheden wordt die taak nog problematischer, want hoe kan u als bestuurder vandaag weten hoe de komende twaalf maanden er voor uw vennootschap zullen uitzien?

Bij het invoeren van de liquiditeitstest verduidelijkte de wetgever zelf al dat u als bestuurder die controle moet doen in het licht van de “redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen”.

Wij gaan ervan uit dat uit die passage, in de huidige omstandigheden die veel onzekerheid over de toekomst met zich meebrengen, een hogere noodzaak aan voorzichtigheid voortvloeit. Aangezien u als bestuurder niet exact weet wat de impact zal zijn van de coronacrisis op de liquiditeit van uw onderneming, menen wij dat u erg behoedzaam moet omspringen met voorgenomen uitkeringen uit de vennootschap. De huidige (economische) omstandigheden zullen immers niet alleen rechtstreeks een invloed hebben op uw onderneming (bijv. een verplichte sluiting), maar mogelijk ook op uw klanten, die bijv. betalingsmoeilijkheden kunnen hebben of, erger nog, failliet gaan.

Hoe meer onzekerheid u heeft over die elementen, hoe strenger u, als behoorlijk en voorzichtig bestuurder, de liquiditeitstest zal moeten toepassen. U moet immers op de eerste plaats in het belang van de vennootschap denken en handelen.

Welk risico loopt u?

Indien u als bestuurder toch meent dat de cijfers van uw vennootschap een uitkering toelaten en, indien u gezien de omstandigheden, behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, kan u zowel door de vennootschap als door derden hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende schade. Lees: schuldeisers van de vennootschap zullen u persoonlijk kunnen aanspreken.

Wij kunnen bijgevolg alleen maar adviseren om een uitkering aan de aandeelhouders toe te staan (en dus goed te keuren in het kader van de liquiditeitstest), indien u absoluut zeker bent dat de cashflow van uw vennootschap voldoende zal zijn om de komende twaalf maanden de schulden af te lossen. Voormelde overweging zal mogelijk nog belangrijker worden indien het een tantième betreft, waarbij een deeltje van het vermogen van de vennootschap wordt uitgekeerd aan uzelf als bestuurder.

Indien u die zekerheid niet hebt, adviseren wij om voorlopig de liquiditeitstest als “niet geslaagd” te evalueren, en eventueel later, indien de storm geluwd is, door middel van een tussentijdse uitkering de aandeelhouders tegemoet te komen.

Een mogelijke andere oplossing kan erin bestaan dat de ontvanger van de uitkering zich ertoe verbindt om het dividend, resp. de tantième geheel of deels aan de vennootschap te lenen, eventueel met een achterstelling op andere schuldeisers.

De beoordeling van die beslissingen en de uitkomst van de liquiditeitstest zal uiteraard voor elke onderneming in concreto moeten gebeuren, rekening houdend met alle gekende omstandigheden.

Vinger aan de pols: Niet enkel op het ogenblik van een uitkering!

Naast de liquiditeitstest in de BV en CV, geldt voor de bestuurders van alle vennootschapsvormen nog een bijkomende verplichting die onder de huidige omstandigheden bijkomende aandacht verdient.

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalt nu immers dat wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, het bestuursorgaan moet beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.

Met andere woorden, indien er ernstige indicaties zijn dat uw vennootschap in moeilijk vaarwater kan terecht komen, moet het bestuursorgaan maatregelen treffen om het voortbestaan van de vennootschap, voor minstens twaalf maanden, te garanderen. Op het bestuursorgaan rust aldus een doorlopende verplichting om de financiële situatie van de vennootschap op te volgen. Het belang van deze verplichting wordt alleen maar meer benadrukt ten gevolge van de coronacrisis.

Als diligent bestuurder doet u er dus goed aan om de vinger aan de pols te houden en in de notulen van het bestuursorgaan voldoende te onderbouwen hoe uw vennootschap er voor staat en, desgevallend, welke maatregelen u kan nemen om het voortbestaan van de vennootschap te vrijwaren.

Als uw rechterhand denken wij graag met u mee na over een liquiditeitstest tijdens corona. Aarzel niet om ons te contacteren voor overleg of ondersteuning.

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren over het uitvoeren van een liquiditeitstest tijdens corona. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.