Beste klant of relatie, onze kantoren zijn weer open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Actualiteit inzake de coronacrisis

Auteurs : Indra Veltjen, Veerle Nijs, Isabel Lysens, Lise Bergmans, Jan Willem Meugens, Hans Philips, Jan Geuens, Marie-Jeanne Vrijsen, Jo Ceuleers

Bijgewerkt : 6 augustus 2020

 

1. TEWERKSTELLING

Vrijdagavond 24 april stelde de Nationale Veiligheidsraad haar gefaseerd “exitplan” voor. De Veiligheidsraad benadrukte toen dat het een evolutief plan is. Afhankelijk van het verloop van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames kunnen de maatregelen indien nodig weer verstrengd worden.

Recent werden deze coronamaatregelen in België opnieuw verstrengd. Lokale besturen zijn thans bovendien gemachtigd om nog strengere maatregelen voor hun stad/gemeente/provincie op te leggen.

Wat betekent dat concreet voor u als onderneming?

Vanaf 4 mei blijft afstand houden en thuiswerken de norm. Met andere woorden, thuiswerken is niet langer verplicht, doch aanbevolen, en als u de afstand van 1,5 meter onmogelijk kan bewaren, moet u niet langer alle activiteiten staken, maar bijkomende, passende preventiemaatregelen nemen (mondmaskers, afscheidingswanden, …).

Als passende preventiemaatregelen wordt door de Veiligheidsraad de Generieke Gids met haar “good practices” aangemerkt. Die is inmiddels in het Nederlands, Frans, Duits en Engels ter beschikking.

De richtlijnen van de Generieke Gids kunnen als leidraad dienen voor een heropstart of verderzetting van de activiteiten. De gids is echter niet bindend voor de welzijnsinspectie die ook op andere zaken kan controleren.

Naast de Generieke gids werden er in diverse sectoren aparte protocollen uitgewerkt, toegespitst op de specifieke gezondheidsproblematiek van die sector.

Vanaf 29 juli en voor de komende vier weken wordt telewerken nog sterker aanbevolen. Op het grondgebied van de provincie Antwerpen is telewerken in voormelde periode zelfs opnieuw verplicht. Deze verplichting geldt echter niet, wanneer telewerk gelet op de aard van de activiteit en functie volstrekt onmogelijk of manifest onwenselijk is. Werken op kantoor kan in dat geval, maar met naleving van de voormelde regels.

Voor werknemers die zich verplaatsen via het openbaar vervoer dient u in het achterhoofd te houden dat mondmaskers tot nader bericht verplicht te gebruiken zijn. Op een aantal plaatsen (zoals onder meer in de provincie Antwerpen en een aantal kuststeden) dient op publiek domein steeds een mondmasker gedragen te worden.

Inmiddels bevinden we ons reeds in fase 2 van het exitplan en zijn alle winkels weer geopend, ook de niet-essentiële, weliswaar mits naleving van strikte preventiemaatregelen.

Hieronder geven wij een overzicht van de meest gestelde vragen uit onze praktijk.

1.1 Wat met een werknemer die na zijn/haar vakantie in quarantaine moet?

Landen of specifieke regio’s van de Europese Unie kregen een kleurcode: groen – oranje – rood:

 • groen-veilig: geen extra beperkingen;
 • oranje – verhoogd risico: België beveelt quarantaine en testen op coronavirusinfectie aan voor elkeen die vanuit deze regio’s naar België reist;
 • rood – gevaarlijk: quarantaine en testen zijn verplicht.

Een werknemer die op vakantie is vertrokken naar een zone die al rood was bij vertrek, komt niet in aanmerking voor corona-werkloosheid tijdens zijn verplichte quarantaine bij terugkomst. Evenmin is de werkgever verplicht om loon te betalen. De werknemer zal vakantie of inhaalrust moeten nemen om de periode te overbruggen.

Een werknemer die terugkeert uit een oranje of een rode zone die nog niet rood was bij vertrek, komt wel in aanmerking voor corona-werkloosheid op voorwaarde dat een quarantaineattest kan voorgelegd worden, telewerk onmogelijk is en de werknemer in goede gezondheid verkeert.

1.2 Kan de werkgever de toegang tot de werkvloer weigeren aan een werknemer waarvan hij vermoedt dat hij besmet/ziek is?

In principe kan u de toegang tot de werkvloer niet weigeren, noch de werknemer vragen om te bewijzen dat hij arbeidsgeschikt is. Anderzijds, heeft u als werkgever ook de plicht om de gezondheid van uw personeel te garanderen. U zou dan ook kunnen vragen dat de werknemer zich laat onderzoeken door de arbeidsgeneesheer of het voltallige personeel verplichten om thuis te werken bij onmiddellijk besmettingsgevaar.

1.3 Wat als de onderneming moet sluiten ten gevolge van het coronavirus of niet meer genoeg werk heeft om alle werknemers aan de slag te houden?
A. Tot en met 31 augustus 2020

Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De periode van Corona-werkloosheid kan onderbroken worden door werkdagen.

Het is van belang dat dit systeem van tijdelijke werkloosheid correct wordt gebruikt waarvoor het werd ingericht. De RVA zal toezien op het correct toepassen van de regels door onder meer het kruisen van gegevensbanken. Daarnaast kan elke burger, onderneming of organisatie die kennis of een serieus vermoeden van fraude heeft dit melden bij het Meldpunt voor eerlijke concurrentie. De RVA roept hier uitdrukkelijk toe op. Wij benadrukken dat een werkgever die gebruik maakt van corona werkloosheid in beginsel geen beroep mag doen op derden (bijvoorbeeld studenten, flexi-jobbers of uitzendkrachten) voor het uitvoeren van hetzelfde werk. Dat kan wel wanneer de werknemer tijdelijk werkloos is omdat hij in quarantaine werd geplaatst.

Formaliteiten werkgever

De werkgever moet voor de duur van de beperkende maatregelen (voorlopig tot en met 30/06/2020) geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Bij de loonverwerking dienen enkel de ASR- aangiftes (WECH002 en WECH005) te gebeuren, waardoor de overheidsdiensten op de hoogte zullen zijn welke werknemers voor welke dagen onder deze overmachtsregeling vallen.

De RVA zal alle reeds gedane aanvragen tijdelijke economische werkloosheid voor de periode 13/03/2020 tot 20/03/2020, waar melding gemaakt wordt van “Corona”, automatisch herkwalificeren.

Aan het loonsecretariaat moet zo snel mogelijk worden doorgegeven voor welke dagen de werkgever gebruik wenst te maken van de tijdelijke werkloosheid, zodat zij de loonverwerking kunnen opstarten en de ASR-aangiftes kunnen uitvoeren. Deze aangiftes dienen best zo snel mogelijk te worden uitgevoerd. Immers, aan de hand van deze aangiftes berekent de RVA het bedrag van de uitkeringen van de werknemers. De werkgever wacht dus best niet tot aan het einde van de maand, maar doet dit van zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.

De werkgever moet van 01/03/2020 tot en met 30/06/2020 geen controlekaarten C3.2A  afleveren aan de werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld.

Formaliteiten werknemer

De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling (ACV, ABVV, ACLVB of HVW) gebruik maken van een vereenvoudigd formulier, formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA dat hij terugvindt op de website.

De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld tijdens de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020 wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen.

De werknemer ontvangt van 01/02/2020 tot 30/06/2020 een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). De werknemer ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA. Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

Daarenboven ontvangt de Vlaamse werknemer die in het statuut van tijdelijke werkloosheid geplaatst wordt, een éénmalige tegemoetkoming van 202,68 euro voor de water-, gas en elektriciteitsfactuur. Indien er meer dan 1 gezinslid tijdelijk werkloos is geworden, dan ontvangt het gezin 1 tegemoetkoming per werknemer in het statuut van de tijdelijke werkloosheid.  De tegemoetkoming zal ook worden toegekend indien het contract bij de water-of energieleverancier niet op naam staat van de werknemer die tijdelijk werkloos is geworden of indien deze niet rechtstreeks klant is. Ook indien de werknemer op stookolie verwarmt of is aangesloten op het warmtenet zal deze de tegemoetkoming ontvangen.

De toekenning van het bedrag van 202,68 euro verloopt automatisch. De werknemer moet hiervoor geen aanvraag doen.

B. Van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020

Zwaar getroffen werkgevers of werkgevers uit zwaar getroffen sectoren

Vanaf 1 september 2020 tot 31 december 2020 kunnen enkel zwaar getroffen werkgevers of werkgevers uit zwaar getroffen sectoren nog gebruik maken van de huidige corona-werkloosheid.

Een onderneming wordt beschouwd als zwaar getroffen indien in de maanden april tot en met juni 2020 beroep werd gedaan op de corona-werkloosheid en dit voor een totaal aantal werkloosheidsdagen van 20% ten opzichte van alle andere aan de RSZ aangegeven dagen (met uitzondering van bepaalde aan de werknemer te wijten afwezigheden zoals ziekte).

Een lijst met vermelding van de zwaar getroffen sectoren dient nog gepubliceerd te worden.

Versoepeling tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Voor werkgevers die vanaf 1 september 2020 niet langer gebruik kunnen maken van de corona-werkloosheid wordt het systeem van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen versoepeld tot het einde van dit jaar.

Voor de arbeiders komt er een verhoging van de maximumduur van de economische werkloosheid. Zo zal een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst mogelijk zijn voor een periode van 8 weken in plaats van 4 weken. Een gedeeltelijke schorsing kan voor maximaal 18 weken (normaal gezien 3 maanden).

Voor de bedienden zal de maatregel niet beperkt worden tot ondernemingen in moeilijkheden. De werkgever zal moeten aantonen dat in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen een daling van ten minste 10% van de omzet of de productie heeft plaatsgevonden in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. De tijdelijk werkloze werknemers moeten twee vormingsdagen per maand aangeboden krijgen. De maximale toepassingsperiodes van 16 weken bij de volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst en van 26 weken voor de gedeeltelijke schorsing, worden verlengd met 8 weken (dus 24 weken en 34 weken).

1.4 Kan de werkgever tijdelijke werkloosheid aanvragen voor een arbeidsovereenkomst die al getekend is, maar nog niet is aangevat?

De minister van Werk heeft beslist dat het mogelijk is op voorwaarde dat de partijen te goeder trouw zijn.

Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het gaat om een verandering van dienstbetrekking en de nieuwe arbeidsovereenkomst werd afgesloten voor de coronacrisis, maar toen niet onmiddellijk kon ingaan, omdat de werknemer zijn ontslag nog moest geven en een opzeg moest presteren. Het spreekt uiteraard voor zich dat de arbeidsovereenkomst niet geantidateerd mag worden. De RVA zal daarop controleren. Aan de werkgevers en de werknemers wordt dan ook gevraagd de nodige stukken die hun goede trouw aantonen bij te houden. Bijvoorbeeld een Dimona-aangifte betreffende een tewerkstelling in de toekomst die vóór de datum van 13 maart 2020 werd verricht, kan als een bewijs van goede trouw gelden.

Daaruit volgt dat de partijen de arbeidsovereenkomst niet hebben mogen afsluiten op een ogenblik waarop reeds vaststond dat het begin van de uitvoering wegens de coronacrisis in principe niet meer mogelijk was. Tijdelijke werkloosheid in arbeidsovereenkomsten afgesloten na 13 maart 2020 kan om die reden niet worden aanvaard, tenzij cumulatief voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • De indiensttreding is nodig om bedrijfsorganisatorische redenen (bijvoorbeeld ter vervanging van een werknemer die onontbeerlijke schakel is om de werking van het bedrijf te verzekeren);
 • EN er wordt in de onderneming op regelmatige basis nog gedeeltelijk gewerkt (bijvoorbeeld nog stelselmatig op twee dagen per week).
1.5 Hoe zit het met het betalen van de sociale werkgeversbijdragen?

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen een uitstel of een afbetalingsplan aanvragen.

Indien er uitstel van betaling van aan de RSZ verschuldigde sommen wordt aangevraagd, kunnen de ondernemingen de sociale bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal nog betalen tot 15 december 2020. De sectoren horeca, recreatie, cultuur, feestelijkheden en sport, en handelszaken en winkels die getroffen zijn door een verplichte sluiting, hebben automatisch recht op het uitstel.

Sedert 26 maart 2020 kunnen deze ondernemingen zelf nagaan via deze toepassing of het uitstel van betaling correct werd toegekend. Zij moeten enkel het KBO-nummer van hun onderneming ingeven en krijgen dan onmiddellijk de bevestiging.

Ondernemingen die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de maatregelen van social distancing na te leven en ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn doch om een andere reden dan het niet kunnen naleven van de maatregelen van social distancing zelf hebben beslist om volledig te sluiten, zullen een uitstel kunnen verkrijgen op basis van een elektronische verklaring op eer.

Ondernemingen die niet volledig gesloten zijn, maar hun economische activiteit sterk verminderd zien voor het tweede kwartaal 2020, zullen ook een uitstel kunnen verkrijgen op basis van een elektronische verklaring op eer, waarin ze verklaren dat de coronacrisis voor hun onderneming zal leiden tot :

 • een sterke daling van de omzet in het tweede kwartaal 2020, hetgeen zich voor dit kwartaal zal vertalen in een vermindering van het bedrag van aangegeven BTW met minstens 65 % ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020 ;

een vermindering van de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven loonmassa voor het tweede kwartaal 2020 met minstens 65 % ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020.

Die verklaring op eer kan worden ingediend door het sociaal secretariaat of door de onderneming via het portaal van de sociale zekerheid.

Er kan ook een afbetalingsplan worden aangevraagd voor de werkgeversbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020. De overheid verwacht dan maandelijkse betalingen en dit voor een periode van maximaal 24 maanden. Indien de onderneming de voorbije kwartalen steeds tijdig de bijdragen heeft betaald, dan kan de RSZ een vrijstelling geven van het betalen van opslagen, interesten of boetes.

Het minnelijke afbetalingsplan kan worden aangevraagd via deze link.

De uiterlijke aangiftedatum voor de DMFA van het eerste kwartaal 2020 is 30 april 2020. Om die reden zal de RSZ de beoordeling (al dan niet goedkeuren van afbetalingsplan) pas in mei kunnen maken. De aanvraag kan echter alvast worden ingediend.

Vermoedelijk zal de mogelijkheid tot aanvragen van een minnelijk afbetalingsplan uitgebreid worden naar het derde en vierde kwartaal van 2020.

1.6 Mogen werknemers die in het buitenland wonen, zich nog naar België verplaatsen om hier te komen werken?

Professionele verplaatsingen worden beschouwd als essentiële reizen en zijn nog steeds toegelaten. Uw werknemers mogen de grens dus over om in België te komen werken. Wel dienen zij een identiteitsbewijs en een werkgeversverklaring op zak te hebben. Voor deze werkgeversverklaring  bestaat er geen verplicht format. De Belgische overheid stelt alvast dit document ter beschikking.

Sinds 15 juni 2020 is het bovendien ook mogelijk om een aantal niet-essentiële reizen (bijvoorbeeld toeristische uitstappen) vanuit en naar België te maken, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Sinds 1 augustus 2020 dient in principe voor dergelijke reizen een Public Health Passenger Locator Form ingevuld te worden. Dit formulier is (voorlopig) alleen van toepassing voor niet-essentiële reizen naar België. Desalniettemin lijkt ons beter om ALTIJD dit formulier ook te gebruiken, tezamen met de andere documenten, voor alle soort van reizen van en naar België van meer dan 48 uren.

1.7 Kan ik mijn werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld, vergoeden voor het inkomensverlies dat ze daardoor lijden?

Je kan als werkgever een aanvulling op de werkloosheidsuitkering betalen. Deze is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. Het gaat wel om een belastbaar voordeel. De regels die je moet naleven zijn de volgende:

 • De toekenning van de aanvulling mag niet tot gevolg hebben dat de werknemer zijn uitkering verliest. Dat betekent dat de werknemer niet meer kan overhouden aan deze situatie dan wanneer hij zijn gewone loon zou ontvangen hebben.
 • Ook moet uit de aard, de reden van toekenning en de berekeningswijze, duidelijk blijken dat het om een aanvulling bij een voordeel van sociale zekerheid gaat.
 • Tot slot mag u niet discrimineren tussen uw werknemers; werknemers van dezelfde objectieve categorie dienen eenzelfde aanvulling te ontvangen.
1.8 Wat met de procedure van de sociale verkiezingen die reeds werd opgestart in de ondernemingen?

De sociale verkiezingen, die van 11 tot 24 mei 2020 zouden plaatsvinden, worden naar een latere datum verschoven. Dit werd op 17 maart 2020 beslist door het Verbond van de Belgische Ondernemingen. De NAR heeft tijdens zijn plenaire zitting van 24 maart 2020 een advies uitgebracht waarin zij de tijdelijke schorsing van de procedure vanaf dag X+36 en de vastlegging van de sociale verkiezingen tussen 16 november en 29 november 2020 vragen (onder voorbehoud van hoe de gezondheidstoestand omwille van het coronavirus evolueert).

Het was nog even wachten op een officiële tekst, maar ondertussen werd de van wet 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de sociale verkiezingen op 13 mei 2020 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. De procedure wordt, zoals voorheen werd aangekondigd, bevroren op dag X+36 (d.w.z. de dag na de deadline voor het indienen van de kandidatenlijsten). Ondertussen werd het Koninklijk besluit gepubliceerd dat de nieuwe data van de sociale verkiezingen bepaalt. Het voorstel van de NAR om de sociale verkiezingen te organiseren tussen 16 en 29 november 2020 blijft behouden.

Eveneens belangrijk om mee te geven is dat de bijzondere ontslagbescherming blijft gelden voor alle verkozenen en niet-verkozenen bij de sociale verkiezingen van 2016, alsook voor de kandidaten bij de huidige sociale verkiezingen. Bovendien voorziet de wet van 4 mei 2020 in een nieuwe occulte periode voor kandidaten die na het einde van de periode van opschorting worden voorgedragen.

Deze occulte periode loopt vanaf dag X (ten vroegste 18 augustus 2020). Een kandidaat die wordt voorgedragen ter vervanging van een kandidaat op de huidige lijst, zal dus vanaf de nieuwe dag X een ontslagbescherming genieten.

1.9 Hoe moet een onderneming omgaan met het invoeren van telewerk naar aanleiding van het coronavirus?

Nu de bedrijven – indien mogelijk – verplicht zijn om telewerk te organiseren, is het cruciaal dat er hieromtrent goede afspraken worden gemaakt met de werknemers (bijvoorbeeld afspraken met betrekking tot rapportering van de tijdsbesteding per dag, contact houden met collega’s, bereikbaar zijn tijdens kantooruren, flexwerken, …). Voor vragen hieromtrent kan u uiteraard bij ons terecht.

2. FISCALE MAATREGELEN

De FOD Financiën heeft diverse steunmaatregelen aangekondigd voor ondernemingen die hinder ondervinden van de Corona-pandemie. Zij verleent niet alleen uitstel voor de indiening van btw- en belastingaangiften, doch ook voor de betaling ervan. Daarnaast is het mogelijk om een afbetalingsplan te vragen met betrekking tot BTW, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting. En u kan tevens vrijstelling van nalatigheidsintresten of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling vragen.

Hier vindt u een overzichtelijke samenvatting van alle fiscale maatregelen.

Wat met voorafbetalingen van belastingen?

Als uw onderneming of uw vennootschap een belastbaar resultaat verwacht op het einde van het jaar, dan weet u dat u doorheen het jaar best belastingen voorafbetaalt. Door een voorafbetaling krijgt u een belastingvoordeel, t.t.z. een “vermindering van de vermeerdering”.

Indien u geen voorafbetaling doet, dan zal de fiscus op uw aanslagbiljet een belastingvermeerdering van 6,75% (of 2,25% voor zelfstandigen) aanrekenen op de verschuldigde belasting.

Wanneer u daarentegen wél voorafbetalingen doet, dan wordt een percentage van de voorafbetaling afgetrokken van de theoretische vermeerdering van 6,75% (of 2,25%). Die verminderingspercentages verschillen naargelang het kwartaal waarin u de voorafbetaling doet (Voor vennootschappen Q1: 9%, Q2: 7,5%, Q3: 6%, Q4: 4,5%; voor zelfstandigen Q1: 3%, Q2: 2,5%, Q3: 2%, Q4: 1,5%). M.a.w., een voorafbetaling levert meer voordeel op wanneer u die doet aan het begin van het boekjaar.

Veel vennootschappen krijgen echter momenteel te maken met cashflowproblemen. Daarom besliste de regering om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen tijdens het 3e en het 4e kwartaal (met vervaldag respectievelijk op 10 oktober en 20 december) te verhogen.

Dat moet ervoor zorgen dat bedrijven die door de coronacrisis onvoldoende liquiditeiten hebben, en dus pas later op het jaar hun voorafbetalingen doen, niet gestraft worden.

Concreet wordt voor vennootschappen het voordeel voor voorafbetalingen in het derde kwartaal verhoogd van 6% naar 6,75% en in het vierde kwartaal van 4,5% naar 5,25%. Enkel vennootschappen die geen dividenden uitkeren of kapitaalsverminderingen uitvoeren tijdens de periode van 12 maart tot 31 december komen voor deze tijdelijke voordelige regeling in aanmerking. Voor zelfstandigen stijgt het voordeel in het derde kwartaal van 2% naar 2,25% en in het vierde kwartaal van 1,5% naar 1,75%.

Let wel, de gunstmaatregel is enkel bedoeld voor bedrijven met liquiditeitsproblemen. Bijgevolg zullen de vennootschappen die tussen nu en het einde van het jaar nog uitkeringen doen in de vorm van een inkoop van eigen aandelen, een kapitaalvermindering of een dividenduitkering, uitgesloten zijn van de verhoogde voorafbetalingspercentages.

U moet geen bijzondere aanvraag indienen om van deze verhoging te kunnen genieten. Ze zullen automatisch gelden voor betalingen in het 3e en/of 4e kwartaal.

Houd er wel rekening mee dat de data van de voorafbetalingen vooralsnog ongewijzigd blijven.

3. HANDEL

3.1 Zaken doen in tijden van corona: wat mag en wat mag niet?

De overheid heeft dwingende maatregelen opgelegd om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te dijken. Inbreuken worden bestraft met boetes tot 4.000,00 EUR per geval en er zijn zelfs gevangenisstraffen voorzien.

Bovendien zullen de politiediensten een strikte naleving van de regels eisen. Zij kunnen ondernemers die de regels overtreden een GAS-boete van 750,00 EUR opleggen.

Hierbij een overzicht van de regels die momenteel van toepassing zijn, met dien verstande dat er voor de provincie Antwerpen afwijkingen mogelijk zijn:

3.1.1 Wat is volledig verboden?

Waar we gedurende de voorbije periode de afbouw van bepaalde maatregelen kenden, zijn de regels sinds eind juli opnieuw verstrengd om de verdere stijging van de besmettingen tegen te gaan. Handelaars moeten nog steeds de veiligheidsafstand van 1,5 meter (kunnen) garanderen in hun zaak. Bovendien moeten klanten in principe opnieuw alleen winkelen en mogen zij dit maximaal gedurende 30 minuten. Inmiddels is het ook verplicht om een mondmasker te dragen.

De activiteiten die verboden blijven, zijn (nog) verboden omdat ze mensen te dicht bij elkaar brengen of omdat er nog geen specifieke regels voor die bepaalde sector konden worden bepaald.

Telewerk wordt opnieuw sterk aanbevolen, waar mogelijk, voor alle personeelsleden wiens functie zich daartoe leent.

De volgende “zes gouden regels” moeten nog te allen tijde gerespecteerd worden:

 • het volgen van de hygiënevoorschriften
 • activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht organiseren
 • extra voorzorgsmaatregelen nemen voor mensen die tot risicogroepen behoren
 • de veiligheidsafstand bewaren
 • de contactbubbel beperken tot 5 verschillende mensen voor het hele gezin tot eind augustus
 • groepsactiviteiten beperken tot maximum 10 personen, exclusief kinderen onder 12 jaar.
3.1.2 Regels voor winkeliers:

Inmiddels hebben heel wat ondernemers hun winkels opnieuw mogen heropenen. Daarbij geldt nog steeds de voorwaarde dat ze voldoen aan de regels inzake organisatie van het werk, ontvangst van klanten en toegangsbeperkingen om drukte te vermijden.

Zoals vermeld onder 3.1.1. werden de regels opnieuw verstrengd. Hoewel de eerdere strenge regel van 1 klant per 10 m² niet opnieuw van toepassing is, wordt het toch aangeraden om deze regel nog te volgen om zo voldoende veiligheidsafstand voor alle klanten te kunnen garanderen. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en zij moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

Een praktische gids rond de maatregelen die best genomen worden in het kader van een heropening is terug te vinden op de website van de FOD Economie.

3.1.3 Regels voor dienstverleners:

Contactberoepen (bijv. kappers, schoonheidsspecialisten, tatoeëerders, …) mogen hun activiteiten opnieuw starten. Hier blijft het principe van 1 klant per 10 m² wel gelden, hoewel daarop afwijkingen mogelijk zijn. Bijkomend dient echter opgemerkt te worden dat er enkel op afspraak gewerkt mag worden.

Bovendien moeten zowel klanten als personeel een mondmasker dragen, moeten al het gebruikte materiaal en de werkplek na elk klantenbezoek worden schoongemaakt en mag er geen drank, voeding of tijdschriften aangeboden worden. Toiletten en wachtruimtes moeten gesloten blijven.

3.1.4 Regels voor horeca-uitbaters:

Het grootste gedeelte van de horecazaken mag heropenen vanaf 8 juli, weliswaar onder zeer strikte voorwaarden:

 • er dient een afstand van 1,5 meter tussen de tafels te zijn;
 • er mag geen verbruik aan de toog zijn en alle klanten moeten aan hun eigen tafel blijven zitten;
 • er mogen maximum 10 personen aan een tafel zitten en de klanten aan die tafel moeten tot dezelfde sociale bubbel behoren;
 • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • de obers moeten mondmaskers dragen, net als de klanten (vanaf 12 jaar) wanneer ze niet aan tafel zitten;
 • het sluitingsuur is vastgelegd op 01.00 uur, tenzij de gemeentelijke overheid een vroeger sluitingsuur heeft opgelegd;
 • per tafel dient er één klant het contactformulier in te vullen.

Campings, B&B’s en dergelijke mogen ook opnieuw openen.

Voor de meeste types horecagelegenheden zijn er bijzondere sectorprotocollen of richtlijnen van de overheid beschikbaar die verduidelijken op welke manier er best gewerkt wordt.

3.1.5 Vrije en intellectuele beroepen en medische groepen:

Vrije en intellectuele beroepen kunnen hun werkzaamheden hervatten, mits het respecteren van de nodige preventiemaatregelen.

Wat betreft de ambulante zorg door (tand)artsen, kinesisten, psychologen, diëtisten, logopedisten, … werden er specifieke richtlijnen uitgevaardigd die u hier kan terugvinden

3.1.6 Wat brengt de toekomst?

We hebben steeds gemeld dat dit een mogelijkheid kon zijn en inmiddels hebben heropflakkeringen van het virus er effectief toe geleid dat er geen verdere versoepelingen werden doorgevoerd. Het is zelfs zo dat de maatregelen opnieuw verstrengd werden tot eind augustus.

Samen met u wachten wij de evolutie van de cijfers en de volgende zitting(en) van de Veiligheidsraad af om te bekijken of versoepelingen opnieuw mogelijk zijn en of uiteindelijk alle sectoren opnieuw zullen kunnen opstarten.

3.2 Is het coronavirus een grond tot het inroepen van overmacht?

Kan u een overeenkomst laten beëindigen omwille van  de uitbraak van het coronavirus? Is er sprake van overmacht ?

Overmacht is een juridisch begrip dat inhoudt dat er zich een onvoorzienbare gebeurtenis voordoet, buiten de wil van de schuldenaar om, waardoor het nakomen van een verplichting tijdelijk of definitief onmogelijk wordt.

Om van overmacht te kunnen spreken dienen er dus drie voorwaarden voldaan te zijn:

 • het moet gaan om een onvoorzienbare gebeurtenis:
  Om na te gaan of iets al dan niet een onvoorzienbare gebeurtenis is, dient men zich te plaatsen op het ogenblik waarop de overeenkomst werd afgesloten. Zo zou er geargumenteerd kunnen worden dat de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen die het met zich meebrengt zes maanden geleden niet voorzienbaar was. Uiteraard is dit niet het geval voor overeenkomsten die vorige week afgesloten werden.
 • buiten de wil van de schuldenaar om:
  Hoewel de uitbraak van het coronavirus uiteraard buiten ieders wil heeft plaatsgevonden, kan de uitvoering van een verplichting toch nog beïnvloed worden door de wil van de schuldenaar. Er dient immers een onderscheid gemaakt te worden tussen iemand die zijn verplichtingen niet nakomt omwille van een maatregel die dwingend door de overheid is opgelegd of omdat men van oordeel is dat het aangewezen of veiliger is om zijn verplichting niet na te komen.
 • die de nakoming van een verplichting tijdelijk of definitief onmogelijk maakt:
  Wanneer een schuldenaar zijn verplichting niet nakomt, dient er nagegaan te worden of de onmogelijkheid tot nakoming tijdelijk of definitief is.
  Indien de niet-nakoming tijdelijk is en dus binnen een bepaalde termijn opgelost zou kunnen worden, worden de verplichtingen van beide partijen eenvoudigweg opgeschort tot het einde van de overmachtssituatie. Zodra de situatie genormaliseerd is, zullen beide partijen hun verplichtingen moeten hernemen en alsnog zorgen voor de nakoming er van.
  Bij een definitieve onmogelijkheid om na te komen, zal de overeenkomst beëindigd kunnen worden.

Bij al het voorgaande dient u er rekening mee te houden dat er in overeenkomsten en/of algemene voorwaarden, vaak andersluidende afspraken zijn opgenomen.

Zo zullen bepaalde gebeurtenissen uitgesloten kunnen zijn als grond tot overmacht (dit kan bv. het geval zijn voor een epidemie), kan er overeengekomen zijn dat indien de overmacht gedurende een bepaalde periode aanhoudt de overeenkomst toch in elk geval beëindigd kan worden, kan er overeengekomen zijn welke partij eventuele bijkomende kosten dient te dragen, …

Wanneer u dus geconfronteerd wordt met een mogelijke overmachtssituatie, dient u steeds de afspraken die u met uw tegenpartij hebt gemaakt goed na te kijken.

Uiteraard kunnen wij u daarbij van dienst zijn.

3.3 Welke gevolgen kan het coronavirus hebben op een overeenkomst?

Ten gevolge van de coronamaatregelen, worden heel wat bedrijven geconfronteerd met annuleringen van bestellingen en beëindigingen van overeenkomsten. Het spreekt voor zich dat dit heel wat nadelige gevolgen met zich mee brengt voor beide partijen. Maar wie dient de bittere (financiële) pil te slikken?

Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we teruggrijpen naar de bepalingen die in de overeenkomst tussen partijen en/of de algemene voorwaarden werden voorzien.

In deze documenten kan je vaak lezen op welke manier een annulering en/of een beëindiging in hun werk gaan (Binnen welke termijn moet dit gebeuren? Welke bedragen dienen terugbetaald te worden? Welke bedragen mogen behouden blijven als schadevergoeding?).

Maar ook wanneer de overeenkomst tussen partijen wordt verdergezet kunnen er zich bepaalde wijzigingen voordoen ten gevolge van de voormelde maatregelen. Zo kunnen er clausules voorzien zijn die prijsaanpassingen in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden toelaten.

Meer en meer, zeker in internationale handelsovereenkomsten, zien we ook de toepassing van zogenaamde ‘hardship clausules’. Daar waar het bij overmacht gaat om een onmogelijkheid om een verplichting na te komen, worden hardship clausules voorzien voor de gevallen waarin het moeilijker wordt om een verplichting na te komen. Doorgaans kan men op basis van dergelijke clausules ook prijsaanpassingen toepassen, hetgeen uiteraard verregaande gevolgen kan hebben.

Ook hier is het dus zaak om alle bepalingen van de handelsrechtelijke documenten die van toepassing zijn goed onder de loep te nemen of aan ons te bezorgen voor een uitgebreid nazicht.

4. MAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN

Ook voor zelfstandigen die in financiële moeilijkheden  komen ten gevolge van de huidige crisis zijn er een aantal specifieke steunmaatregelen.

Hieronder een kort overzicht:

4.1 Vermindering sociale bijdragen:
 • Wat?

Als je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van de sociale bijdragen liggen, kan je de voorlopige sociale bijdragen laten verminderen.

 • Voor wie?

Voor zelfstandigen in hoofdberoep die gevolgen ondervinden van het coronavirus (zoals omzetdaling) en wiens geschatte beroepsinkomsten zich onder één van de wettelijke drempels bevinden.

4.2 Uitstel van betaling sociale bijdragen:
 • Wat?

De zelfstandige die moeilijkheden heeft door het coronavirus, kan 1 jaar betalingsuitstel vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 en de regularisatiebijdragen met betaaldatum, 31 maart 2020.

 • Voor wie?

Voor alle zelfstandigen die betalingsmoeilijkheden ondervinden omwille van het coronavirus.

4.3 Vrijstelling betaling sociale bijdragen:
 • Wat?

Volledige vrijstelling van de nu te betalen bijdragen (1ste en 2de kwartaal 2020)

 • Voor wie?

Voor zelfstandigen aangesloten in hoofdberoep of gelijkgesteld.

 • Hoe aanvragen?

Via de portaalsite van het RSVZ of het aanvraagformulier van uw SVF.

4.4 Overbruggingsrecht:

Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep die hun activiteit moeten onderbreken omwille van de opgelegde maatregelen in het kader van COVID-19 kunnen een beroep doen op het zogenaamde overbruggingsrecht.

Zelfstandige zorgberoepen

Alle zelfstandige zorgberoepen in hoofdberoep die hun activiteit vrijwillig onderbreken, maar wel nog tussenkomen voor dringende (para-)medische gevallen hebben recht op de uitkering voor zover ze hun niet-dringende medische activiteiten wel volledig stopzetten gedurende minstens 7 dagen per maand.

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2020