Corona steunmaatregelen werkgevers: the story continues

15.07.2020

Twee recente koninklijke besluiten voorzien in een aantal bijkomende corona steunmaatregelen voor werkgevers om de zware impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt en de economie te beperken. In deze bijdrage bespreken we de goedgekeurde maatregelen en staan we kort stil bij de nog te verwachten steunmaatregelen.

1. Corona werkloosheid

Corona werkloosheid t.e.m. 31/08/2020

Tot en met 31 augustus 2020 kan elke werkgever een beroep doen op het versoepelde systeem van corona werkloosheid. Vanaf 13 juli moet u wel rekening houden met een aantal formaliteiten.

Zo moet de werkgever minstens 1 dag voorafgaand aan het begin van de tijdelijke werkloosheid de werknemer individueel informeren over:

  • de periode van tijdelijke werkloosheid (begin en einddatum);
  • de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld en, in voorkomend geval, de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer geacht wordt arbeidsprestaties te leveren;
  • de formaliteiten die de werknemer moet vervullen om een uitkering te ontvangen.

In principe gebeurt de kennisgeving individueel voor elke betrokken werknemer. Indien dat toch op een collectieve manier gebeurt, moet het voor elke individuele werknemer duidelijk zijn aan welke arbeidsregeling hij is onderworpen.

Bij wijzigingen van de dagen tijdelijke werkloosheid is de werkgever verplicht opnieuw te voldoen aan bovenstaande informatieverplichting.

Indien de werkgever een ondernemingsraad heeft, mag hij ten slotte niet vergeten ook die te informeren. Bij ontstentenis van een ondernemingsraad zal hij de vakbondsafvaardiging binnen de onderneming inlichten.

Graag merken wij nog op dat een werkgever die gebruik maakt van corona werkloosheid in beginsel geen beroep mag doen op derden (bijvoorbeeld studenten, flexi-jobbers of uitzendkrachten) voor het uitvoeren van hetzelfde werk. Dat kan wel wanneer de werknemer tijdelijk werkloos is omdat hij in quarantaine werd geplaatst.

Bij niet-naleving van bovenstaande maatregelen zal de werkgever loon moeten betalen voor de dagen dat de werknemer tijdelijk werkloos was.

Corona werkloosheid van 01/09/20 – 31/12/20

Na afloop van het versoepelde systeem van corona werkloosheid, kan de werkgever een beroep doen op een overgangsregeling. De stelsels van economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden worden namelijk versoepeld.

De “zwaarst getroffen sectoren” zouden nog gebruik kunnen blijven maken van de versoepelde procedure van de corona werkloosheid tot het einde van het jaar. Voor het einde van deze maand krijgen we daar waarschijnlijk meer duidelijkheid over.

Voor de overige sectoren wordt het systeem van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen versoepeld.

Voor de arbeiders komt er een verhoging van de maximumduur van de economische werkloosheid. Zo zal een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst mogelijk zijn voor een periode van 8 weken in plaats van 4 weken. Een gedeeltelijke schorsing kan voor maximaal 18 weken (normaal gezien 3 maanden).

Voor de bedienden zal de maatregel, tijdelijk, niet beperkt worden tot ondernemingen in moeilijkheden.

De werkgever zal moeten aantonen dat in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen een daling van ten minste 10% van de omzet of de productie heeft plaatsgevonden in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. De tijdelijk werkloze werknemers moeten twee vormingsdagen per maand aangeboden krijgen.

De maximale toepassingsperiodes van 16 weken bij de volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst en van 26 weken voor de gedeeltelijke schorsing, worden verlengd met 8 weken (dus 24 weken en 34 weken).

2. Arbeidsduurvermindering

Ondernemingen die erkend zijn als onderneming in moeilijkheden of herstructurering, zullen de arbeidsduur kunnen verminderen om zo ontslagen te vermijden.

Er worden verschillende mogelijkheden voorzien.

  • Collectieve arbeidsduurvermindering

De arbeidsduur kan tijdelijk worden verminderd met 1/4de of 1/5de gedurende een jaar. De periode van een jaar moet vallen tijdens de periode van erkenning van de onderneming als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

De werkgever die van dit systeem gebruik maakt, geniet van een forfaitaire doelgroepvermindering die varieert naargelang het type arbeidsduurvermindering. Hij moet  aan de werknemer een gedeeltelijke looncompensatie betalen boven op het verminderde loon.

  • Corona-tijdskrediet

Daarnaast wordt er een corona-tijdskrediet ingevoerd, waarbij het mogelijk is om de arbeidsprestaties met 1/2de of 1/5de te onderbreken voor een periode van minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden (gesitueerd tijdens de periode van erkenning van de onderneming als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering). De werknemer zal een uitkering van de RVA ontvangen en de periode van corona-tijdskrediet wordt niet aangerekend op het maximale ‘normale’ tijdskrediet met motief.

De werknemer moet wel instemmen met het corona-tijdskrediet.

  • Corona-landingsbaan

Ten slotte maakt de corona-landingsbaan het mogelijk voor werknemers om al op 55-jarige (i.p.v. 57-jarige) leeftijd in te stappen in het systeem van de landingsbaan. Ze moeten wel een beroepsverleden van minimaal 25 jaar kunnen aantonen en de landingsbaan moet een aanvang nemen tijdens de periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering. In afwijking van de gewone regeling kan men de corona-landingsbaan voor een minimumduur van 1 maand opnemen.

3. Corona-ouderschapsverlof

Het corona-ouderschapsverlof wordt verlengd tot en met 30 september 2020. Daarenboven krijgen alleenstaande ouders of ouders van een kind met beperking de mogelijkheid tot voltijds ouderschapsverlof en zullen zij recht hebben op een verhoogde uitkering.

4. Te verwachten bijkomende corona steunmaatregelen werkgevers

Daarnaast zijn er nog een aantal andere corona steunmaatregelen voor werkgevers op komst.

  • Consumptiecheques

Werkgevers kunnen ervoor opteren om een consumptiecheque toe te kennen aan hun werknemers voor 31 december 2020.

De consumptiecheque is een cheque ten bedrage van maximum 300 EUR. De toekenning van de cheque moet gebeuren in een ondernemings-cao of per individueel akkoord. Vermoedelijk gaan een aantal sectoren de toekenning van deze cheque verplichten.

De cheque kan de werknemer zowel in de horeca als in de cultuur- en sportsector gebruiken. Mits aan een aantal voorwaarden is voldaan zal deze cheque vrijgesteld zijn van sociale bijdragen en belastingen.    In tegenstelling tot bijvoorbeeld de maaltijdcheques, zal de consumptiecheque bovendien volledig aftrekbaar zijn.

Om de cheque snel in roulatie te kunnen brengen zal deze enkel op papier te verkrijgen zijn.

Het is nog even afwachten op de publicatie van deze maatregel in het Belgisch Staatsblad.

  • Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Er zou een nieuwe gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het leven worden geroepen voor werkgevers die gebruik moesten maken van corona werkloosheid tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 en dit voor een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen. De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing mag men toepassen voor de maanden juni, juli en augustus 2020. De vrijstelling is gelijk aan 50% van het verschil tussen enerzijds de bedrijfsvoorheffing van de maand juni, juli of augustus 2020 en anderzijds de bedrijfsvoorheffing van mei 2020.

Een cumule met andere kortingen bedrijfsvoorheffing is mogelijk. De nieuwe korting geldt slechts voor de bedrijfsvoorheffing die overblijft na de toepassing van alle andere maatregelen. Mocht er geen bedrijfsvoorheffing meer zijn, dan kan het saldo worden overgedragen naar de volgende maanden, tot het einde van het kalenderjaar.

Deze maatregel is momenteel nog niet officieel. De regeling zoals hierboven beschreven, kan dus nog grondig wijzigen. Van zodra deze definitief is, informeren wij u verder.

Meer info over deze corona steunmaatregelen voor werkgevers?

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.