Beste klant of relatie, onze kantoren zijn weer open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Tijdelijke opschorting uitvoeringsmaatregelen en toekennen gunstmaatregelen ten voordele van ondernemingen in tijden van corona

Recent verschenen in het Belgisch Staatsblad enkele bijkomende gunstmaatregelen voor ondernemingen in moeilijkheden.

Vanaf 24 april 2020 tot en met 17 juni 2020 geldt ten gunste van ondernemingen in moeilijkheden een tijdelijke opschorting voor wat betreft bewarend beslag, uitvoerend beslag, vordering tot faillissement en gerechtelijke ontbinding.

Concreet betekent dat volgende:

  • Er kan geen bewarend en uitvoerend beslag gelegd worden op roerende goederen van de vennootschap. Invorderingen en gedwongen uitvoeringen op roerende goederen zijn tijdelijk opgeschort vanaf 24 april 2020. Onroerende goederen, zeeschepen en binnenschepen worden niet gevrijwaard.
  • Ondernemingen kunnen voorlopig niet meer gedagvaard worden in faillissement of gerechtelijke ontbinding. Let wel: een faillissement op vordering van het Openbaar Ministerie of voorlopig bewindvoerder kan nog wel.
    Evenmin kan de onderneming-schuldenaar verplicht worden over te gaan tot neerlegging van de boeken indien het vervullen van de faillissementsvoorwaarden het gevolg is van de Covid-19 pandemie. Echter, niets weerhoudt de onderneming-schuldenaar ervan om toch op eigen initiatief over te gaan tot aangifte van faillissement.
  • Indien een reorganisatieplan werd toegekend, zullen de betalingstermijnen vermeld in het reorganisatieplan verlengd worden met de duur dat deze maatregel van de opschorting geldt.
  • Overeenkomsten gesloten vóór 24 april 2020, kunnen niet eenzijdig of gerechtelijk ontbonden worden wegens wanbetaling van een geldschuld. Arbeidsovereenkomsten vallen echter niet onder het toepassingsgebied.

Kan mijn onderneming zich altijd beroepen op deze gunstmaatregel?

Niet elke onderneming kan gebruik maken van de tijdelijke opschorting ten voordele van een onderneming in moeilijkheden.

Vooreerst zal enkel een onderneming-schuldenaar kunnen genieten van de tijdelijke opschorting indien zij gecontracteerd heeft met de onderneming-schuldeiser vóór 24 april 2020. Betalingsverplichtingen die opeisbaar zijn door overeenkomsten afgesloten na 24 april 2020 vallen niet onder dit gunstregime.

Wat betreft  de betalingsverplichtingen in het algemeen is het zo dat de verplichting om opeisbare schulden te betalen behouden blijft. Overmacht kan niet aanvaard worden bij financieel onvermogen om te betalen. In geen geval mag de gunstmaatregel geïnterpreteerd worden als een recht om niet te betalen.

Vervolgens geldt deze tijdelijke opschorting niet voor ondernemingen die reeds failliet verklaard werden vanaf 24 april 2020. Ondernemingen waarvan de vordering tot faillissement nog hangende was op 24 april 2020 vallen onder het toepassingsgebied tenzij blijkt dat de onderneming in staking van betaling was vanaf 18 maart 2020.

Is de tijdelijke opschorting automatisch en absoluut?

Om te kunnen genieten van de tijdelijke opschorting moet de onderneming-schuldenaar zelf niets ondernemen. Men valt automatisch onder het gunstregime, maar het is geen absoluut recht.

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding, kan – op vordering van de onderneming-schuldeiser – de opschorting geheel of gedeeltelijk opheffen waarbij de voorzitter onder meer rekening houdt met de vraag of (i) ten gevolge van de Covid-19 pandemie de omzet of activiteit van de schuldenaar sterk is gedaald, (ii) of er volledig of deels beroep is gedaan op tijdelijke werkloosheid en (iii) of de overheid bevel heeft gegeven tot sluiting van de onderneming van de schuldenaar, (iv) alsook met de belangen van de verzoeker.

 

Zoals reeds vermeld, is de opschorting tijdelijk en geldt de gunstmaatregel momenteel tot 17 juni 2020. Het spreekt voor zich dat een eventuele verlenging van de maatregel mogelijk is indien de gevolgen van de pandemie tegen die tijd nog niet voldoende onder controle zouden zijn.

Indien u wenst te verifiëren of uw onderneming al dan niet toepassing kan maken van de tijdelijke opschorting, adviseren wij u graag verder op basis van uw concrete omstandigheden.

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2020