Terug naar overzicht Print

Btw op esthetische ingrepen

Vanaf 1 januari 2016 zijn er weer enkele wijzigingen in het btw-landschap van kracht gegaan. Graag laten we u weten wat er veranderd is voor de medische & paramedische beroepen.

De meeste diensten die door uitoefenaars van medische en paramedische beroepen worden uitgeoefend blijven vrijgesteld van btw. Enkele uitzonderingen zorgen er echter voor dat bepaalde specifieke diensten van deze vrijstelling worden uitgesloten: een overzicht.

Wettelijke regeling sinds 1 januari 2016

Artsen, tandartsen en kinesitherapeuten
De diensten van artsen, tandartsen en kinesitherapeuten blijven vrijgesteld. Artsen die diensten verrichten, betrekkende op ingrepen en behandelingen met een esthetisch karakter worden echter van deze vrijstelling uitgesloten indien:

 • De uitgevoerde diensten niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV.
 • De uitgevoerde diensten wel zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV, maar niet in aanmerking komen voor een terugbetaling.

Is er samen met het esthetisch karakter echter ook een therapeutisch of reconstructief doel? Dan blijft de ingreep vrijgesteld van btw. Aangezien de uitsluiting enkel gebeurt in hoofde van de artsen blijven de diensten van tandartsen en kinesitherapeuten vrijgesteld.
Het woord artsen moet in deze context ook zeer ruim beschouwd worden. Ook artsen die zelf geen plastisch chirurg zijn maar enkel mee helpen met de esthetische ingrepen, zoals bijvoorbeeld een anesthesist, zullen uitgesloten zijn van de vrijstelling.

Vroedvrouwen, verpleegkundigen en zorgkundigen
De diensten voor deze personen blijven vrijgesteld van btw, zelfs indien zij betrokken zijn bij behandelingen van patiënten die louter esthetische ingrepen hebben ondergaan.

Ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, klinieken en dispensaria
Vrijgesteld blijven de ziekenhuisverpleging en de medische verzorging alsook de diensten en de leveringen van goederen die daarmee nauw samenhangen. Hebben deze handelingen echter betrekking op ingrepen en behandelingen met een esthetisch karakter zullen zij uitgesloten worden van de vrijstelling. Ook hier geldt dat indien er samen met het esthetisch karakter een therapeutisch of reconstructief doel is de ingreep zal kunnen blijven genieten van de vrijstelling.

Beoefenaars van een paramedisch beroep
Van de gelegenheid heeft men tevens gebruikt gemaakt om de vrijstelling voor paramedische beroepen te herschrijven. De diensten uitgeoefend door een beoefenaar van een paramedisch beroep blijven vrijgesteld indien het beroep erkend en gereglementeerd is, en de diensten zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV. Over welke beroepen gaat het dan specifiek? Een overzicht:

 • Apothekers-assistentie
 • Audiologie
 • Logopedie
 • Orthopedie
 • Podologie
 • Bandage, orthese en prothese
 • Diëtetiek
 • Medische beeldvorming
 • Ergotherapie
 • Laboratorium, biotechnologie en menselijke erfelijkheidstechniek

Administratieve toelichting d.d. 22 maart 2016
De wettelijk regeling liet echter nog heel wat vragen vanuit de praktijk onbeantwoord. De Administratie heeft haar tijd genomen en bijna drie maanden na de inwerkingtreding van de wet een uitgebreide toelichting gepubliceerd. Deze geeft antwoorden op een aantal vragen zoals: Wat als de ingreep niet louter esthetisch, maar ook therapeutisch/reconstructief is? Mag de arts zich voor de beoordeling hiervan laten leiden door het psychisch welzijn van zijn patiënt? Wat als de arts zijn honoraria int via het ziekenhuis waar hij werkzaam is?

4 regelingen
Voor de toepassing van de btw bestaan er nu vier regelingen. Indien een arts diensten verricht vanaf 01/01/2016 die zijn uitgesloten van de vrijstelling, zal het ondernemingsnummer van die betreffende arts moeten worden geactiveerd als btw-nummer, met het indienen van periodieke btw-aangiftes tot gevolg. Dit is de normale btw-regeling.
Blijven de diensten die verband houden met ingrepen en behandelingen met een esthetisch karakter echter onder de € 25.000 op jaarbasis, kan de belastingplichtige arts of instelling ervoor opteren om gebruik te maken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen waardoor het indienen van periodieke btw-aangiftes komt te vervallen en er nog enkel een jaarlijkse klantenlisting moet worden ingediend (vrijstellingsregeling).
Voor ziekenhuisartsen bestaan er nog twee bijkomende regelingen: een eerste waarbij de betreffende arts geen btw-aangiftes moet indienen, en een tweede waarbij er wel btw-aangiftes moeten worden ingediend maar er een bijzondere wijze van betaling is voorzien. Deze twee bijkomende regelingen zijn aan zeer specifieke voorwaarden gekoppeld, voor meer informatie hierover kan u steeds bij ons terecht.

Hieronder volgt, per regeling, een overzicht van de belangrijkste administratieve verplichtingen die artsen en doktersvennootschappen moeten naleven evenals de ermee verbonden gevolgen.

20160802_VH_BTW_MEDICI
Overgangsmaatregel
Aangezien de administratieve publicatie pas werd gepubliceerd na de inwerkingtreding van de wetswijziging voorziet de overheid in een bijzondere overgangsmaatregel. Hierin voorziet zij dat alle aanvragen tot btw-identificatie die ten laatste op 31/05/2016 gebeuren worden beschouwd als zijnde tijdig. De btw-activatie zal bijgevolg pas ten vroegste kunnen plaatsvinden vanaf 01/06/2016.

Bijkomend voorziet de bijzondere overgangsmaatregel dat de esthetische ingrepen van btw blijven vrijgesteld indien volgende voorwaarden cumulatief worden vervuld:

 • Op ten laatste 29/02/2016 moet er met de patiënt een overeenkomst zijn opgemaakt om de ingreep of behandeling op een welbepaalde datum uit te voeren.
 • Deze ingreep of behandeling dient ten laatste tegen 30/06/2016 effectief te worden uitgevoerd (de betalingsdatum van de behandeling speelt geen rol)

Esthetische ingrepen die worden verricht vanaf 01/03/2016 en die niet van de bijzondere overgangsmaatregel kunnen genieten kunnen zonder enige vorm van sanctie uiterlijk worden opgenomen in enerzijds de btw-aangifte van het 2de kwartaal 2016 voor de kwartaalaangevers en anderzijds de btw-aangifte van juni 2016 voor de maandaangevers.

Deze toelichting schept hopelijk wat meer duidelijkheid. Mocht u toch nog vragen hebben omtrent deze voor u wellicht nieuwe btw-materie, ons Medici team staat steeds ter beschikking.