Terug naar overzicht Print

Uw personeelsadministratie in Q2/2018

VAKANTIEGELD

De uitbetaling van het vakantiegeld komt er weer aan.

Voor de bedienden gebeurt de uitbetaling van het vakantiegeld door de werkgever in principe op het ogenblik dat zij hun hoofdvakantie nemen. De exacte maand is vaak ofwel in het arbeidsreglement ofwel in de individuele arbeidsovereenkomst vastgelegd.

De arbeiders ontvangen hun vakantiegeld van de vakantiekas meestal in de maand mei.

ECOCHEQUES

Afgelopen jaar was er sprake van het afschaffen van de ecocheques, maar dat is tot dusver nog niet gebeurd, zodat ook in 2018 de ecocheques nog verschuldigd zijn in bepaalde Paritaire Comités.

Zo zal in PC 200 in de maand juni € 250 aan ecocheques moeten worden bezorgd aan de werknemers die tijdens de volledige referteperiode fulltime hebben gewerkt.

Ook in PC 202, PC 309, PC 311, PC 140 en PC 124 zijn ecocheques verschuldigd in het tweede kwartaal van 2018.

SECTORALE PREMIE

Sommige Paritaire Comités voorzien in de toekenning van een premie.

In PC 200 zal in de loop van de maand juni de uitbetaling moeten plaatsvinden van een bedrag van € 257,46 bruto.

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN

De proefperiode is terug! Of toch een beetje…

Vanaf 1 mei 2018 zullen er verkorte opzeggingstermijnen van toepassing zijn tijdens de 1e 6 maanden van tewerkstelling.

Concreet heeft dit tot gevolg dat de “oude” opzegtermijnen van toepassing blijven:

 • Tot en met 26 april 2018 – als de opzeg gegeven wordt via een aangetekende brief;
 • Tot en met 30 april 2018 – als de opzeg gegeven wordt via een gerechtsdeurwaardersexploot;
 • Tot en met 30 april 2018 – als de werkgever de arbeidsovereenkomst verbreekt (beëindiging met onmiddellijke ingang).

Daarna gelden de nieuwe data, zoals weergegeven in bovenstaand schema.

Tip: voor arbeidsovereenkomsten die op dat ogenblik minder dan 4 maanden oud zijn is het interessant om te wachten tot mei 2018 om te beëindigen, terwijl het voor arbeidsovereenkomsten tussen de 5 maanden en 5 maanden net interessant kan zijn om te beëindigen vóór 26/30 april 2018.

STARTERSJOBS VOOR JONGEREN

Vanaf 1 juli 2018 kunnen werkgevers uit de privésector die werknemers willen tewerkstellen die geen werkervaring hebben en jonger zijn dan 21 jaar, het loon van deze werknemers – onder bepaalde voorwaarden – verminderen met:

 • 18% bij de leeftijd van 18 jaar;
 • 12% bij de leeftijd van 19 jaar, en
 • 6% bij de leeftijd van 20 jaar.

Dit verminderd loon moet aangevuld worden met een forfaitaire toeslag – die vrijgesteld is van fiscale– en sociale bijdragen. Die forfaitaire toeslag zal vastgesteld worden in een apart Koninklijk Besluit, dat nog gepubliceerd moet worden.

De werkgever wordt vervolgens vrijgesteld om een deel van de bedrijfsvoorheffing, dat overeen komt met het bedrag van de forfaitaire toeslag, door te storten aan de overheid .

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2018 en is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten die vanaf dan worden afgesloten.

Contacteer ons gerust als u wil nagaan of de tewerkstelling van uw jongere werknemer hiervoor in aanmerking komt.

COLLECTIEVE SLUITING BRUGDAGEN

In de maanden april en mei kunnen er weer een aantal brugdagen genomen worden, maar kan een werkgever de onderneming ook collectief sluiten op deze brugdagen?

Er zijn twee mogelijkheden om het bedrijf tijdens deze brugdagen te sluiten

1) Inzetten van vervangingsfeestdagen

Een vervangfeestdag komt voor wanneer een feestdag met een zondag of een gewoonlijke inactiviteitsdag samenvalt, waardoor de feestdag verplaatst wordt naar een gewone activiteitsdag.

Het is mogelijk om vooraf te bepalen naar welke dag deze feestdag dan verplaatst wordt. Die vaststelling gebeurt:

 • In de eerste plaats door het paritair comité. Als het paritair comité geen beslissing neemt, kan dit vastgesteld worden door
 • de ondernemingsraad;
 • bij ontstentenis daarvan, door de werkgever samen met de vakbondsafvaardiging;
 • bij ontstentenis daarvan, door de werkgever en het geheel van de werknemers;
 • en bij ontstentenis daarvan via een cao, of via een individueel akkoord tussen werkgever en werknemer.

Dit moet gebeuren vóór 15 december van elk jaar, door aanplakking van een ondertekend en gedagtekend bericht met de vermelding van de vervangfeestdagen in de lokalen van de onderneming. Daarnaast moet ook een kopie hiervan aan het arbeidsreglement toegevoegd worden en overgemaakt worden aan de sociale inspectie – Toezicht op de sociale wetten.

2) Collectieve vakantie

Een andere manier om de onderneming tijdens de brugdagen te sluiten is door de jaarlijkse vakantie collectief vast te leggen.

Dit moet gebeuren in het arbeidsreglement. Bij de wijziging van deze collectieve vakantiedagen voor het vastleggen van de collectieve vakantie moet u niet de volledige procedure naleven inzake de wijziging van het arbeidsreglement.