Algemene voorwaarden

  1. – TOEPASSINGSGEBIED

 

1.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele verhoudingen tussen
Van Havermaet NV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, met ondernemingsnummer 0428.179.774, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt alsook al haar verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, (hierna “Van Havermaet”) en de cliënt.

 

1.2. Onder “cliënt” worden in deze algemene voorwaarden verstaan i) een onderneming zoals gedefinieerd in art. I.1.1) WER (‘cliënt’) met wie Van Havermaet voornemens is om een overeenkomst af te sluiten of een overeenkomst heeft gesloten, of aan wie Van Havermaet diensten levert.

 

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en facturen van Van Havermaet aan de cliënt en op alle overeenkomsten tussen Van Havermaet en de cliënt. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de cliënt. Er kan alleen van worden afgeweken met uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van beide partijen.

 

1.4. De (aankoop)voorwaarden van de cliënt zijn enkel van toepassing indien zij voor de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen voor akkoord bevestigd worden in bijzondere voorwaarden. De toepassing van onderstaande algemene voorwaarden is voor Van Havermaet een essentiële voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst.

 

1.5. De cliënt verklaart voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en kennis te hebben kunnen nemen van de inhoud ervan.

 

Van Havermaet verzoekt de cliënt deze voorafgaandelijk de totstandkoming van de overeenkomst te aanvaarden middels ondertekening ervan, bevestiging per e-mail dan wel op enige andere uitdrukkelijke schriftelijke wijze. Overeenkomstig het gemeen recht geldt dat een aanvaarding van de factuur tevens een aanvaarding van deze algemene voorwaarden met zich meebrengt.

 

Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel in het gedrang komen voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door beide partijen werden aanvaard.

 

1.6. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk excessief of nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

 

1.7. Van Havermaet en de cliënt kunnen in aanvulling op deze algemene voorwaarden nadere bijzondere afspraken maken dewelke de verhouding tussen partijen regelen. Deze zijn maar geldig en kunnen slechts prevaleren op deze algemene voorwaarden indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk tot stand zijn gekomen.

 

1.8. Van Havermaet houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. Deze voorwaarden zullen slechts van toepassing zijn van zodra de klant er effectief kennis van heeft genomen en hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

 

1.9. Deze Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden is de originele versie en zal bij discrepanties steeds voorrang krijgen op enige vertaling dewelke ten informatieve titel wordt meegedeeld.

 

1.10. De cliënt kan zijn overeenkomst(en) met Van Havermaet of daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen slechts aan derden overdragen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Havermaet.

 

  1. – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 

2.1. Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief/overeenkomst komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan:

 

–           hetzij op het moment dat de aan cliënt overgemaakte opdrachtbrief/overeenkomst, alsook deze algemene voorwaarden door beide partijen werd ondertekend en door beide partijen in ontvangst werd genomen,

–           hetzij op het moment dat Van Havermaet aanvangt met de uitvoering van de opdracht op verzoek van de cliënt, indien deze aanvang op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden;

 

Met dien verstande dat het Van Havermaet enkel toegelaten is om prestaties te leveren aan cliënten waarvoor de cliëntenacceptatieprocedure (CAP) in het kader van de verplichtingen inzake de antiwitwaswetgeving succesvol werd afgerond. Er kan dan ook geen overeenkomst ontstaan met cliënten die de CAP niet of niet volledig doorlopen hebben.

 

2.2. Indien Van Havermaet de door de cliënt ondertekende algemene voorwaarden en opdrachtbrief/overeenkomst nog niet heeft ontvangen, worden alle professionele relaties tussen partijen in elk geval beheerst door onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief/overeenkomst, vanaf het moment en voor zover deze documenten hetzij per brief, hetzij per mail, hetzij persoonlijk aan de cliënt werden overgemaakt en uit de handelingen van de cliënt minstens een stilzwijgende aanvaarding kan worden afgeleid.

 

III. – DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 

3.1. Recurrente opdrachten

 

3.1.1. Definitie

Onder “recurrente opdracht” wordt verstaan: de opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd, met uitzondering van commissarismandaten zoals omschreven in 3.2. 1..

 

3.1.2. Duur en einde van de opdracht

Tenzij er in de opdrachtbrief/overeenkomst een termijn wordt vermeld, wordt de overeenkomst voor recurrente opdracht geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.

 

Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen, onder de volgende voorwaarden:

 

–           de opzegging dient per aangetekende brief te worden verzonden aan het adres van de zetel van de andere partij,

–           er dient een opzeggingstermijn te worden nageleefd van één maand, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn. De opzegtermijn zal ingaan op de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin de opzegging gegeven werd. Deze termijn kan, ter keuze van de cliënt als hij de opzeg geeft, worden vervangen door een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 10 % van de erelonen die overeenstemmen met de prestaties die door Van Havermaet werden geleverd tijdens het volledige voorgaande boekjaar of desgevallend kalenderjaar.

 

Tijdens de opzeggingstermijn blijven de bepalingen van de opdrachtbrief/overeenkomst en onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht.

 

3.2. Commissarismandaten (wettelijke controle jaarrekening)

 

3.2.1. Definitie

Zoals bepaald in artikel 3:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt onder ‘wettelijke controle van de jaarrekening’ verstaan, een controle van de statutaire jaarrekening of van de geconsolideerde jaarrekening, voor zover deze controle:

1° door het recht van de Europese Unie wordt voorgeschreven;

2° door het Belgisch recht wordt voorgeschreven met betrekking tot kleine vennootschappen;

3° op vrijwillige basis op verzoek van kleine vennootschappen wordt uitgevoerd, wanneer deze opdracht gepaard gaat met de bekendmaking van het verslag bedoeld in artikel 3:74 of 3:80.

 

3.2.2. Duur en einde van de opdracht

Een commissarismandaat wordt opgenomen voor drie jaar. Deze termijn is hernieuwbaar, behalve in de wettelijk voorziene uitzonderingsgevallen.

 

Tijdens haar opdracht als commissaris kan Van Havermaet alleen om wettige redenen worden opgezegd door de algemene vergadering van de cliënt, zulks op straffe van schadevergoeding.

 

Wanneer de algemene vergadering zich zou dienen uit te spreken over dergelijke opzegging van Van Havermaet, dient cliënt alle wettelijke verplichtingen ter zake na te leven.

 

Indien Van Havermaet redelijkerwijze van oordeel is dat de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, of enig deel daarvan, tot gevolg heeft of tot gevolg zou kunnen hebben dat zij een wettelijke, reglementaire of deontologische norm of een vereiste inzake onafhankelijkheid zou schenden, kan zij de samenwerking op elk ogenblik en met onmiddellijk ingang stopzetten, op voorwaarde dat zij de cliënt hiervan schriftelijk in kennis stelt. Bovendien kan Van Havermaet de samenwerking omwille van andere redenen beëindigen nadat zij de cliënt schriftelijk heeft ingelicht over de redenen van de beëindiging van de samenwerking.

 

3.3. Niet-recurrente opdrachten

 

3.3.1. Definitie

Opdrachten die niet vallen onder de definities voorzien in punt 3.1.1. of in punt 3.2.1., worden als niet-recurrente opdrachten beschouwd.

 

3.3.2. Duur en einde van de opdracht

Behoudens tegenbewijs wordt de overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten.

Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.

 

In toepassing van art. 1794 Oud B.W. indien er sprake is van aanneming, en desgevallend, in afwijking van art. 2004 Oud B.W. indien er sprake is van lastgeving, heeft de cliënt het recht om de overeenkomst  vroegtijdig te beëindigen mits betaling aan Van Havermaet van:

 

–           de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden,

–           alles wat de beroepsbeoefenaar bij de uitvoering van de opdracht had kunnen winnen.

 

Deze schadeloosstelling wordt op werkelijke basis berekend, met een minimum van 30% van de erelonen die verschuldigd waren geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht.

 

3.4. Afhandeling

 

Na de beëindiging van de overeenkomst worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliënt zo spoedig mogelijk ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde.

 

  1. – ONMIDDELIJKE BEEINDIGING OM BEPAALDE REDEN(EN)

 

4.1. In alle gevallen, met uitzondering van deze vermeld in 3.2., kunnen partijen de samenwerking op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen, in geval van ernstige contractuele wanprestatie door de andere partij of indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals onder meer:

–           omstandigheden die de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar in het gedrang brengen,

–           omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk maken, in geval er zich ernstige aanwijzingen van eender welke vorm van fraude en/of bedrog zouden manifesteren.

 

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de samenwerking verantwoorden, zullen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de cliënt worden medegedeeld.

 

Naargelang de omstandigheden kan Van Havermaet haar beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de cliënt.

 

Wanneer Van Havermaet de samenwerking stopzet, wijst zij de cliënt op de rechtshandelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van haar rechten, en waarvoor Van Havermaet opdracht had gekregen.

 

4.2. Elke partij kan, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de samenwerking stopzetten, indien de andere Partij kennelijk in gebreke blijft haar eigen verbintenissen, zoals omschreven in onderhavige algemene voorwaarden (punt 6.1., resp 6.2.) en in voorkomend geval in de opdrachtbrief/overeenkomst, uit te voeren.

 

Dit is echter enkel mogelijk indien de ene Partij voorafgaand aan dergelijke stopzetting de in gebreke blijvende Partij aangetekend in gebreke heeft gesteld om haar verbintenissen alsnog na te komen en zij de laatste Partij hiertoe een termijn van minimaal acht (8) kalenderdagen heeft toegekend.

 

4.3. De overeenkomst tussen partijen kan door Van Havermaet worden ontbonden ten laste van de cliënt in geval de cliënt zich in staking van betaling bevindt, zich in staat van faillissement bevindt, een gerechtelijk of minnelijk akkoord aanvraagt, zijn handelsactiviteit geheel of gedeeltelijk stopzet of overgaat tot vereffening. Alle facturen, ook de op dat moment nog niet vervallen, worden onmiddellijk opeisbaar. Dit alles onverminderd het recht van Van Havermaet om hogere schade aan te tonen en vergoed te zien.

 

De overeenkomst tussen partijen kan door Van Havermaet ontbonden worden ten laste van de cliënt in geval van verandering in de toestand van de cliënt, zoals overlijden, ontzetting, opsluiting of iedere andere beperking van bekwaamheid; kennisname van een bestuursverbod binnen de onderneming van de cliënt, in geval van een wijziging van de controle in de structuur van de cliënt, in geval de cliënt één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, alsook ingeval zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen. Alle facturen, ook de op dat moment nog niet vervallen, worden onmiddellijk opeisbaar. Dit alles onverminderd het recht van Van Havermaet om hogere schade aan te tonen en vergoed te zien.

 

De overeenkomst zal alsdan ontbonden zijn op de datum van verzending van een aangetekende brief die daartoe door Van Havermaet aan de cliënt wordt gericht.

 

4.4. In de contractuele verhouding tussen Van Havermaet en de cliënt wordt de toepassing van artikel 5.90, alinea 2 Burgerlijk Wetboek uitgesloten.

 

  1. – OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN

 

5.1. In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten) overeenkomstig artikel 7 hieronder, is Van Havermaet gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

Van Havermaet brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

 

5.2. Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliënt, en waarvoor Van Havermaet opdracht had gekregen, wijst zij de cliënt hierop.

 

5.3. Alle kosten, lasten en boetes voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt. De cliënt kan ter zake nooit enige schadevergoeding vorderen vanwege Van Havermaet.

 

5.4. Van Havermaet is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden.

 

  1. – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN

 

6.1. Rechten en plichten van Van Havermaet

 

Van Havermaet voert met de vereiste zorg de haar toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.

 

Zij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen die van toepassing zijn, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst.

 

Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen.

 

Evenmin is zij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór haar tussenkomst.

 

De uitvoering van de opdracht is, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding, niet specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding is Van Havermaet niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde(n) haar overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die haar door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken, als dusdanig te verifiëren.

 

Van Havermaet mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van haar keuze en de uit de opdrachtbrief/overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).

 

Overeenkomstig artikel 33 van de Wet d.d. 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen, heeft Van Havermaet haar desbetreffende burgerlijke beroepsaansprakelijkheid laten verzekeren met een polis die is goedgekeurd door de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

 

Overeenkomstig artikel 24 van de Wet d.d. 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, heeft Van Havermaet haar desbetreffende burgerlijke beroepsaansprakelijkheid laten verzekeren met een polis die in overeenstemming is met toepasselijke barema’s.

 

Van Havermaet, evenals haar gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn in de wettelijk voorziene gevallen tot het beroepsgeheim gehouden, overeenkomstig artikel 58 van de Wet d.d. 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen en artikel 32 van het KB van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement plichtenleer der accountants alsook overeenkomstig artikel 86 van de Wet d.d. 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

 

6.2. Rechten en plichten van de cliënt

 

De cliënt verbindt er zich toe:

–           Van Havermaet alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen;

–           de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de opdrachtbrief/overeenkomst toekomen, te verrichten;

–           elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen van Van Havermaet;

–           indien Van Havermaet hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;

–           na te gaan of de door Van Havermaet geleverde documenten en staten overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, Van Havermaet hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

 

6.3. Verbod op afwerving

 

De cliënt en Van Havermaet verbinden er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de samenwerking en tijdens een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van de andere partij, betrokken bij de uitvoering van de opdracht, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een opdrachtbrief/overeenkomst tussen de cliënt en Van Havermaet, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de andere partij.

 

VII. – ERELONEN

 

7.1. Bepaling van de kosten en erelonen

 

De kosten en erelonen worden vastgesteld overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, van toepassing op Van Havermaet en voorzien in de opdrachtbrief/overeenkomst, waarvan onderhavige algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.

 

De kosten en erelonen zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd.

 

Bovendien zal Van Havermaet gerechtigd zijn om bijkomende kosten aan te rekenen aan de cliënt indien zij omwille van geldende wettelijke en reglementaire bepalingen verplicht wordt om meldingen te doen bij de daartoe aangewezen organen (o.a. inzake meldbare grensoverschrijdende constructies).

 

7.2. Betalingsvoorwaarden

 

Facturen en/of ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.

 

Laattijdige betalingen door de cliënt geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot:

 

–           een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom van de betreffende factuur, met een minimum van 250,00 EUR per factuur;

–           een intrestvergoeding van 10% per jaar op de betreffende hoofdsom, met dien verstande dat de toepasselijke intrestvoet nooit lager kan zijn dan de op dat moment van toepassing zijnde intrest op basis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en dit te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.

 

Dit alles onverminderd het recht van Van Havermaet om hogere schade aan te tonen en vergoed te zien.

 

De cliënt blijft in alle gevallen hoofdelijk en voor alle sommen aansprakelijk voor de betaling van de facturen van Van Havermaet, ook indien Van Havermaet aanvaard heeft de facturen op te maken op naam van derden.

 

7.3. Voorschotten

 

Van Havermaet kan een of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden dan verrekend in de eindstaat van kosten en erelonen.

 

7.4. Betwisting van staat van kosten en erelonen

 

Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven aan de zetel van Van Havermaet binnen de 10 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden.

 

7.5. Laattijdige betaling

 

In geval van niet-betaling van een factuur, worden alle openstaande, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

 

In geval van laattijdige betaling van een factuur behoudt Van Havermaet zich het recht voor de dienstverlening onmiddellijk stop te zetten en slechts te hervatten na betaling van alle openstaande en opeisbare facturen. Zij kan tevens nieuwe bestellingen weigeren.

 

Het is de cliënt niet toegestaan enige vordering die zij heeft ten opzichte van Van Havermaet te verrekenen met de vorderingen die Van Havermaet heeft ten opzichte van de cliënt, tenzij Van Havermaet hier voorafgaandelijk uitdrukkelijke toestemming voor heeft verleend.

 

VIII. – BESCHERMING VAN GEGEVENS

 

Van Havermaet kan in het kader van de dienstverlening aan de cliënt persoonsgegevens verwerken. Zij verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens naar haar beste vermogen te beschermen, te verwerken en te bewaren overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna “GDPR”) en de toepasselijke nationale wetgeving die de GDPR aanvult of implementeert, en ervoor te zorgen dat ook haar personeel, agenten, vertegenwoordigers en onderaannemers deze wetgeving respecteren.

 

In bepaalde gevallen kan Van Havermaet optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Dit is o.m. het geval wanneer zij belast is met de volgende opdrachten: het verrichten van advieswerkzaamheden, fiscale advisering en controlewerkzaamheden. Van Havermaet zal in dit geval de persoonsgegevens verwerken overeenkomstig haar Privacy Policy (https://vanhavermaet.be/privacy-policy/) die meer informatie bevat over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens door Van Havermaet. De Privacy Policy vormt een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen de partijen. De cliënt zal de Privacy Policy ter beschikking stellen van de personen van wie zij persoonsgegevens aan Van Havermaet verstrekt.

 

De partijen erkennen dat Van Havermaet eveneens kan optreden als verwerker bij de uitvoering van de overeenkomst. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer Van Havermaet belast is met boekhoudverwerkingen, opmaak en indiening van periodieke btw-aangiftes, opmaak en indiening van jaarlijkse btw-listing en loonverwerking. In dit geval is de verwerkersovereenkomst, zoals toegevoegd in Bijlage 1 van de opdrachtbrief/overeenkomst, van toepassing.

 

De cliënt verbindt zich ertoe de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving na te leven en bevestigt uitdrukkelijk dat zij de persoonsgegevens die zij overmaakt aan Van Havermaet heeft verzameld in overeenstemming met de GDPR. De cliënt zal Van Havermaet vrijwaren voor elke vordering ten gevolge van een inbreuk op deze verbintenis door een betrokkene wiens gegevens werden overgemaakt aan, verzameld en/of verwerkt door Van Havermaet.

 

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Van Havermaet, kan de cliënt zich wenden tot Van Havermaet via volgend e-mailadres: privacy@vanhavermaet.be

 

  1. – AANSPRAKELIJKHEID

 

9.1. Van Havermaet is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, behoudens directe schade veroorzaakt door haar eigen opzet of zware fout of die van haar aangestelden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

9.2. De cliënt verbindt er zich toe op geen enkel moment de aansprakelijkheid in te roepen van de bestuurders van Van Havermaet of van haar zelfstandige dienstverleners.

 

9.3. Behoudens voor de opdrachten bedoeld in artikel 24 § 3 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, is de volledige (contractuele, extracontractuele of andere) aansprakelijkheid voor de uitvoering van de opdracht, beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Van Havermaet afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft met inbegrip van het eigen risico dat Van Havermaet eventueel draagt overeenkomstig die verzekering.

 

Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is alle aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het bedrag dat tussen partijen voor de kwestieuze opdracht werd overeengekomen of, indien er geen bedrag werd overeengekomen, tweemaal het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht betaalde én gefactureerde (openstaande) ereloon. Indien het een recurrente opdracht betreft, wordt deze coëfficiënt toegepast op het bedrag van de erelonen die aan de client werden gefactureerd gedurende de twaalf maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze periode korter is dan één jaar.

 

9.4. Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, aandeelhouders, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffend verzekeringscontract.

 

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten.

 

Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft indirecte schade, onder meer voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling.

 

9.5. Van Havermaet gaat bij het uitvoeren van haar werkzaamheden een inspanningsverbintenis aan.

 

9.6. Van Havermaet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor, noch instaan voor enige kost gerelateerd aan een verkeerde, onjuiste of onvolledige opgave van cijfers of andere informatie door de cliënt of diens aangestelden.

 

Van Havermaet zal eveneens niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade indien de door haar meegedeelde instructies niet worden nageleefd door de cliënt of indien er een verkeerd gebruik is door de cliënt van de documenten die door Van Havermaet in het kader van de opdracht werden opgesteld.

 

9.7. De cliënt vrijwaart Van Havermaet voor alle imagoschade, direct dan wel indirect, dewelke zij lijden kan ten gevolge handelingen of omissies van de cliënt.

 

9.8. De cliënt vrijwaart Van Havermaet voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade zouden lijden en waarvan de oorzaak niet aan Van Havermaet toerekenbaar is. Indien derden rechtsvorderingen tegen Van Havermaet instellen, is de cliënt gehouden Van Havermaet zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven om adequate maatregelen te nemen, dan is Van Havermaet, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die hierdoor ontstaan voor Van Havermaet en derden, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

 

X.- OVERMACHT EN IMPREVISIE

 

10.1. Van Havermaet is niet aansprakelijk in situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lock-out, energiestoringen, diefstal, brand, epidemie of pandemie, beperkingen opgelegd door de overheid, logistieke problemen bij derden, alsmede alle andere oorzaken buiten de wil van Van Havermaet) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat Van Havermaet in de absolute onmogelijkheid is om (tijdig) aan haar verplichtingen te voldoen. De verplichtingen van Van Havermaet worden opgeschort voor de duur van de overmacht. Met uitzondering voor de opdrachten vermeld in artikel 3.2, kan Van Havermaet, de overeenkomst ontbinden zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn indien de overmachtssituatie langer dan 30 werkdagen duurt.

 

10.2. In geval van gewijzigde omstandigheden kan Van Havermaet verzoeken de overeenkomst of bestelling te heronderhandelen gedurende een maximale termijn van 14 kalenderdagen indien i) de gewijzigde omstandigheden de uitvoering van het contract buitensporig bezwaren, in die zin dat normale uitvoering ervan redelijkerwijze niet meer kan worden geëist, ii) de verandering onvoorzienbaar was bij contractsluiting, iii) de verandering ontoerekenbaar is aan de schuldenaar, iv) de schuldenaar het risico niet voor haar rekening heeft genomen en v) de wet deze mogelijkheid niet uitsluit. Onder gewijzigde omstandigheden wordt onder andere verstaan: een wijziging van de wetgeving of vaststaande rechtspraak, een stijging van de brandstofprijzen, een stijging van de loonkosten, een stijging van de energieprijzen, …. Gedurende de heronderhandelingsperiode zullen de verbintenissen van ieder van de partijen opgeschort zijn.

 

XI.- TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

 

11.1. De interpretatie en de uitvoering van de opdracht worden door het Belgische recht beheerst.

Elke betwisting van welke aard valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken behorende tot het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt.

De cliënt heeft evenwel steeds het recht om zijn vordering in te stellen voor de rechtbank van zijn woonplaats.

 

11.2. Betwistingen met betrekking tot kosten en erelonen van accountants-belastingconsulenten mogen met akkoord van beide partijen worden voorgelegd aan de Arbitragecommissie bij het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten, die zich bij wijze van definitieve beslissing uitspreekt, in eerste en laatste aanleg gewezen en zonder procedurekosten.

 

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.