Expat-statuut: belangrijke wijzigingen aangebracht

23.11.2021

De Belgische regering heeft in het kader van de federale begrotingsmaatregelen voor 2022 een akkoord bereikt over de invoering van een nieuw wettelijk kader voor inkomende belastingplichtigen en onderzoekers. Dit nieuw bijzonder belastingstelsel heeft het oude fiscaal statuut voor buitenlandse kaderleden (het zgn. “expat-statuut”) vervangen. De regeling werd  opgenomen in de “Programmawet” van 27 december 2021 en trad in werking op 1 januari 2022.

Voormalig fiscaal statuut buitenlandse kaderleden (expat-statuut)

In België gold al jaren een bijzonder fiscaal statuut voor bepaalde buitenlandse werknemers en bestuurders die tijdelijk in België werkten voor een Belgische vennootschap die deel uitmaakte van een internationale groep.

Dit belastingstelsel was een louter administratieve regeling, die werd ingevoerd door een Circulaire van 8 augustus 1983.

Het voordeel van dit statuut was dat buitenlandse kaderleden door de fiscus fictief als ‘niet-inwoners’ werden beschouwd. Bijgevolg waren zij enkel belastbaar in België op hun inkomsten van Belgische oorsprong. Zij waren niet belastbaar in België op het gedeelte van hun bezoldiging dat overeenstemde met in het buitenland geleverde prestaties. Daarnaast werden expats niet belast op terugbetalingen van bepaalde uitzonderlijke kosten die te maken hadden met de uitzending naar België, met een maximum van 11.250 EUR en 29.750 EUR.

 

Nieuwe regeling

De nieuwe regeling werd door de Programmawet opgenomen in het Wetboek Inkomstenbelastingen en biedt bijgevolg meer zekerheid dan de oude administratieve regeling.

VOORWAARDEN

De nieuwe regeling is van toepassing op “ingekomen belastingplichtigen”, zowel voor werknemers als bedrijfsleiders, en op “onderzoekers”, enkel voor werknemers. Zij krijgen enkel toegang tot het stelsel wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden:

1. Geviseerde werkgevers en vennootschappen

Voor de “ingekomen belastingplichtigen” moet de betrokken werknemer (of bedrijfsleider, enkel voor “ingekomen belastingplichtigen”) ofwel rechtstreeks aangeworven zijn in het buitenland ofwel ter beschikking gesteld zijn binnen een multinationale groep of vzw in België, met het doel om in België een belastbare bezoldigde activiteit uit te oefenen.

2. Afwezigheid van een band met België tijdens voorafgaande periode van 60 maanden

In de loop van de 60 maanden voorafgaand aan de indiensttreding in België mag de kwalificerende werknemer of bedrijfsleider:

  • Geen (fiscaal) rijksinwoner van België zijn geweest;
  • Niet gewoond hebben binnen een afstand van 150 km van de Belgische grens;
  • Niet onderworpen zijn geweest aan de belasting niet-inwoners voor beroepsinkomsten in België (BNI).

In tegenstelling tot de voormalige regeling zal er geen vereiste van buitenlandse nationaliteit meer bestaan. Werknemers en bedrijfsleiders met de Belgische nationaliteit (of dubbele nationaliteit) komen bijgevolg ook in aanmerking voor de nieuwe regeling.

3. Minimumbezoldiging

De nieuwe regeling vereist een jaarlijkse minimumbrutoloondrempel van 75.000 EUR. Deze drempel zal worden beoordeeld op het moment van de indiening van de aanvraag tot het bekomen van het stelsel en omvat het brutoloon, vakantiegeld, eindejaarspremie, voordelen van alle aard en variabele vergoedingen, maar niet eventuele vrijgestelde vergoedingen, zoals maaltijdcheques of de (30%) kostenvergoedingen zelf (infra).

Indien de tewerkstelling van de betrokken werknemer of bedrijfsleider geen volledig kalenderjaar omvat, mag de drempel pro rata de effectieve tewerkstelling worden berekend.

Deze minimum brutoloondrempel is niet vereist voor “onderzoekers”.

4. Kwalificatie als “onderzoeker”

Wanneer een werknemer toegang wil krijgen tot het nieuwe stelsel als “onderzoeker”, zal deze ook moeten kwalificeren als onderzoeker. Dit wil zeggen dat de werknemer in het bezit moet zijn van een specifiek wetenschappelijk master- of doctordiploma of in dezelfde vakgebieden ten minste 10 jaar relevante beroepservaring kan aantonen.

Daarenboven zal de onderzoeker ten minste 80% van zijn/haar werktijd moeten besteden aan onderzoeksactiviteiten.

AANVRAAG EN FORMALITEITEN 

Om van het nieuwe belastingregime te kunnen genieten, moet de werkgever of vennootschap een elektronische aanvraag indienen bij de Administratie binnen de drie maanden vanaf de aanvang van de tewerkstelling in België. De betrokken werknemer of bedrijfsleider moet een ondertekend attest “voor akkoord” bij deze aanvraag voegen.

De Administratie zal zich dan binnen de drie maanden moeten uitspreken over de aanvraag. In geval van een positief antwoord, zal het stelsel van toepassing zijn vanaf de aanvang van de tewerkstelling in België.

Uiterlijk op 31 januari van elk kalenderjaar moet de werkgever of de vennootschap een lijst meedelen aan de administratie van de werknemers en bedrijfsleiders die in het voorgaande jaar van dit stelsel hebben genoten.

VOORDELEN

Anders dan bij de voormalige regeling, bepaalt het nieuwe belastingstelsel dat de verblijfsregels die in de Belgische wetgeving inzake inkomstenbelastingen zijn opgenomen, van toepassing zijn. Indien de betrokken werknemer of bedrijfsleider volgens de Belgische belastingregels als rijksinwoner wordt beschouwd, zal deze in België belastbaar zijn op zijn wereldwijd inkomen. Indien deze als niet-inwoner wordt beschouwd, zal hij een attest van fiscaal rijksinwonerschap van het ander land moeten voorleggen.

De fiscale voordelen van de nieuwe regeling beperken zich bijgevolg tot het belastingvrij terugbetalen van “kosten eigen aan de werkgever” en zijn identiek voor zowel “ingekomen belastingplichtigen” als “onderzoekers”.

1. “30%-regeling” voor terugkerende uitgaven n.a.v. tewerkstelling in België

De werkgever of vennootschap mag, indien dit contractueel is vastgelegd, de werknemer of bedrijfsleider belastingvrij de kosten terugbetalen die rechtstreeks voortvloeien uit de tewerkstelling in België (bv.: kosten voor levensonderhoud, huisvesting,…) tot een bedrag van 30% van de brutobezoldiging en met een maximum van 90.000 EUR per jaar.

Deze regeling mag gecumuleerd worden met de toekenning van de klassieke kosten eigen aan de werkgever, zoals de thuiswerkvergoeding, internetvergoeding,…

2. Andere kosten eigen aan de werkgever

Naast de 30%-regeling worden volgende uitzonderlijke kosten, indien de werkelijkheid en het bedrag ervan worden aangetoond,  eveneens aanvaard als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever:

  • Kosten die voortvloeien uit de verhuis naar België;
  • Kosten voor inrichting van de woning in België, met een maximum van 1.500 EUR;
  • Schoolgeld van leerplichtige kinderen die onderwijs volgen in België;
  • Kosten verbonden aan het verkrijgen van het stelsel (advies, aanvraag,…).

MAXIMALE TOEPASSINGSPERIODE

De nieuwe regeling is geldig voor een initiële periode van 5 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van 3 jaar (na het indienen van een nieuwe aanvraag en aantonen dat nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan).

De regeling is niet langer gekoppeld aan een welbepaalde werkgever en kan dus binnen de periode van 5 jaar of 8 jaar van toepassing blijven wanneer er een verandering van werkgever plaatsvindt.

INWERKINGTREDING EN OVERGANGSREGELING

Het nieuwe stelsel is van toepassing op de “inkomende belastingplichtigen” en “onderzoekers” die in dienst treden in België vanaf 1 januari 2022. Er wordt wel voorzien in enkele overgangsmaatregelen voor bestaande situaties onder de voormalige regeling die geval per geval zullen moeten worden geanalyseerd.

 

Als uw Rechterhand, kan Van Havermaet u bijstaan om de impact van dit nieuwe expat-statuut op de expats onder de voormalige regeling en eventuele nieuwe werknemers binnen uw onderneming te evalueren. Contacteer ons zeker voor meer info. 

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2023

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.