Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Btw-teruggaven voor alle maandaangiften van februari 2020, ingediend t/m 3 april 2020

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden reeds steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.

De federale regering heeft nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk beperken.

Alle maandindieners kunnen een versnelde teruggave van het btw-krediet genieten op hun rekening-courant indien de volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • De btw-aangifte over februari moet via Intervat worden ingediend uiterlijk op 3 april 2020;
  • De teruggave zal enkel gebeuren als het vakje ‘Aanvraag terugbetaling’ aangekruist is.

Stel dat je dat vergeten was, dan kan je via Intervat een verbeterende aangifte indienen tot en met 3 april 2020. Hoe je dat moet doen, lees je hier.

Overigens blijven de basisvoorwaarden van toepassing, onder andere:

  • Minimumbedrag 245 euro;
  • Alle aangiften over het lopende kalenderjaar moeten ingediend zijn;
  • De administratie kent uw rekeningnummer voor btw-teruggaven.
  • Er mag geen verzet tegen deze terugbetaling bestaan (t.g.v. een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering).

De bijkomende maatregel is van toepassing op alle indieners van btw-maandaangiften, bijgevolg ook zij die geen vergunning maandelijkse teruggave hebben en die niet als starter worden beschouwd.

Door middel van deze maatregel zal de terugbetaling uiterlijk op 30 april 2020 plaatsvinden, in plaats van een terugbetaling op 29 mei 2020 of 30 juni 2020.

Dit tegoed kan eventueel wel nog het voorwerp uitmaken van een inhouding of aanwending op een andere openstaande schuld en van een ‘verificatie btw-tegoed’.

Let op: de indieningstermijn doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om de andere maandaangiften van februari 2020 (die geen krediet vertonen of waarvoor geen teruggave gevraagd wordt) tijdig in te dienen tot en met 6 april 2020.

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021