Giften in tijden van corona

27.03.2020

In deze op zijn zachtst uitgedrukt “vreemde” tijden, heeft de minister van Financiën enkele uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen afgekondigd. Het betreft fiscale gunstmaatregelen inzake het schenken van medische hulpmiddelen en van beschermingsmiddelen voor zorgverstrekkers en patiënten. Aan de hand van de hiernavolgende gunstmaatregelen, tracht de regering giften aan ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen (als begunstigde van de schenkingen) te stimuleren.

Zelfs wanneer u als nobele werknemer, gepensioneerde of… uw steentje wenst bij te dragen door een gift aan ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voorziet een nieuwe circulaire in een (figuurlijk) schouderklopje dat de vorm aanneemt van een belastingvermindering.

Maatregelen voor vennootschappen, eenmanszaken en vrije beroepen

Gunstmaatregel inzake btw

Btw-plichtige ondernemingen zijn btw verschuldigd  op goederen die zij gratis weggeven. Dat weerhoudt velen ervan aan ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen te schenken.

De overheid heeft beslist af te zien van btw-heffing indien aan bepaalde omstandigheden, modaliteiten en voorwaarden is voldaan.

  • De schenking betreft medische hulpmiddelen en/of beschermingsmiddelen voor zorgverstrekkers en patiënten. Geneesmiddelen zelf worden expliciet uitgesloten.
  • De gunstmaatregel geldt zowel voor goederen die de schenker zelf heeft geproduceerd als voor goederen die hij heeft aangekocht.
  • De schenker en de begiftigde leven bepaalde btw-verplichtingen na: zij stellen een document op waarin de schenking aan een ziekenhuis of andere verzorgingsinrichting wordt bevestigd. De begiftigde verbindt zich er in het document expliciet toe de geschonken goederen aan te wenden in het kader van de zorgverlening. Voormeld document vervangt een onttrekkingsstuk.
Gunstmaatregel inzake inkomstenbelastingen

Wanneer een onderneming goederen “om niet” vervreemdt, riskeert die een “abnormaal en goedgunstig voordeel” te verstrekken aan de begunstigde. Dat voordeel wordt normaliter opnieuw bij de winst  gevoegd. De fiscale administratie staat dus weigerachtig tegenover dergelijke cadeaus. Zij wil niet dat die de winst en bijgevolg belastbare basis doen verminderen. Tevens bestaat het risico dat kosten gekoppeld aan de schenking niet als beroepskost worden aanvaard.

Ook hier beslist de regering nu om tussen te komen: de gratis verstrekking van medische hulpmiddelen en/of beschermingsmiddelen voor zorgverstrekkers en patiënten wordt voorlopig niet als verstrekking van een “abnormaal en goedgunstig voordeel” gekwalificeerd. Ook de kosten gekoppeld aan de schenking zouden door de vennootschap kunnen worden afgetrokken van de winst. De voorwaarden om die gunstmaatregel te genieten, zijn dezelfde als inzake btw.

Voor de duidelijkheid : ook niet btw-plichtige ondernemingen genieten van de gunstregeling inzake inkomstenbelastingen. Daartoe is voornoemd document vereist waarin de schenking aan een ziekenhuis of andere verzorgingsinrichting wordt bevestigd.

Maatregelen voor natuurlijke personen (andere dan zelfstandigen of vrije beroepen)

Ook wanneer u in een andere hoedanigheid dan die van zelfstandige of vrije beroeper de ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen wenst te helpen, voorziet de regering in een gunstmaatregel.

De bestaande belastingvermindering voor giften wordt uitgebreid. U geniet een belastingvermindering gelijk aan 45% van de werkelijke waarde van de gedane gift in natura (dus anders dan in geld). Uiteraard moeten ook hier voorwaarden worden vervuld.

  • De werkelijke waarde van de gift(en) in natura bedraagt minimaal 40 euro en maximaal 10% van uw totale netto-inkomen (met een absolute grens van 397.850 euro).
  • De begunstigden van de gift(en) zijn enkel en alleen de universitaire ziekenhuizen en/of de OCMW ziekenhuizen.
  • De gift neemt de gedaante aan van “medisch materiaal alsook producten dienstig in de strijd tegen het Coronavirus”. Hoogstwaarschijnlijk beoogt de regering hier dezelfde giften als deze die het voorwerp vormen van de fiscale gunstmaatregelen.
  • De begunstigde universitaire ziekenhuizen en OCMW ziekenhuizen moeten een fiscaal attest uitreiken aan de schenker.

 

De maatregelen hebben een tijdelijk karakter

De circulaire herhaalt meermaals dat het hier om tijdelijke gunstmaatregelen gaat. Concreet vinden de maatregelen enkel toepassing op giften die gebeur(d)en vanaf 01/03/2020 tot en met 30/06/2020.

Indien u hieromtrent vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.