Fiscale deadlines einde maart 2022

Het eerste kwartaal van boekjaar 2022 loopt op zijn einde. Wij maken van de gelegenheid gebruik om stil te staan bij enkele fiscale aandachtspunten die het einde van de maand maart met zich meebrengt.

Bestemmingswijziging voorafbetalingen

Uit de afsluiting van het boekjaar 2021 zou kunnen blijken dat u teveel voorafbetalingen hebt gedaan voor 2021. Dit zou bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn van bepaalde belangrijke transacties per jaareinde of een fiscale aftrek waar u eerder geen rekening mee hield. In dat geval hebt u enkele mogelijkheden: u kan het overschot aan voorafbetalingen versneld laten terugbetalen, u kan het overschot aanwenden om een andere fiscale schuld te betalen, of u kan het overschot laten omzetten in een voorafbetaling van het eerste kwartaal van het boekjaar 2022 (m.a.w. laten overdragen). Deze bestemmingswijziging van voorafbetalingen kan u online in orde brengen via het MyMinfin-portaal. U hebt daarvoor de tijd tot de laatste dag van de derde maand na het afsluiten van het boekjaar. Ondernemingen die hun boekjaar afsloten op 31 december 2021, hebben dus tijd tot en met 31 maart 2022.

Van Havermaet helpt u graag bij de berekening van de verschuldigde belasting over het afgelopen boekjaar 2021 en het indienen van de aanvraag tot bestemmingswijziging via MyMinfin.

Attest investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Heel wat energiebesparende investeringen uit 2021 geven onder bepaalde voorwaarden recht op een verhoogde investeringsaftrek van 13,5%. Met deze bijkomende aftrek kan u de vennootschapsbelasting verminderen. Voor de waaier aan investeringen die recht geven op zo’n verhoogde aftrek (bv. zonnepanelen, isolatiewerken, enz.), verwijzen wij graag naar de handleiding van de overheid.

Om recht te hebben op de verhoogde aftrek, moet u een attest kunnen voorleggen waaruit het energiebesparende karakter van de investeringen blijkt. U moet dit attest binnen de drie maanden na de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin de activa zijn verworven, aanvragen in het Gewest waarin de investering is gebeurd. Heeft uw vennootschap een boekjaar dat afsluit per 31 december 2021, dan moet u de aanvraag ten laatste op 31 maart 2022 indienen.

Voor investeringen in het Vlaamse Gewest moet u het attest aanvragen bij het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). U doet dit online via een webapplicatie van het VEKA. Toegang tot de webapplicatie verkrijgt u eveneens via bovenstaande link.

Voor investeringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan u terecht bij Leefmilieu Brussel en voor investeringen in het Waals Gewest bij Service public de Wallonie.

Het verkregen attest moet u als bijlage toevoegen bij de belastingaangifte voor de periode waarin de investeringen zijn gedaan.

Gelieve op te merken dat natuurlijke personen en kleine vennootschappen er baat bij kunnen hebben om voor energiebesparende investeringen gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022 niet de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen toe te passen, maar wel de zogenaamde gewone éénmalige investeringsaftrek. Naar aanleiding van de Covid-pandemie, werd het percentage van deze aftrek immers verhoogd tot 25%. Voor deze aftrek hebt u geen attest nodig van het VEKA. Wanneer uw vennootschap onvoldoende winst heeft, moet u er wel rekening mee houden dat deze gewone éénmalige investeringsaftrek slechts 2 jaar overdraagbaar is voor investeringen gedaan tussen 1 januari 2019 en 31 december 2021. De verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen is daarentegen onbeperkt overdraagbaar in de tijd.

Van Havermaet bekijkt graag samen met u of deze investeringsaftrek van toepassing kan zijn en begeleidt u graag met het opmaken en indienen van de aanvraag.

Attest verhoogde investeringsaftrek of belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling in Brussel en Wallonië

Vennootschappen die investeren in milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling kunnen genieten van een eenmalige (13,5%) of verhoogde gespreide (20,5%) investeringsaftrek voor investeringen verricht in 2021. Als alternatief kunnen vennootschappen ook opteren voor een éénmalig of gespreid belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Daar waar de investeringsaftrek voorziet in een aftrek van de belastbare basis, zal het belastingkrediet worden verrekend met de verschuldigde belasting en is het na afloop van vijf achtereenvolgende aanslagjaren zelfs terugbetaalbaar. Dit maakt het belastingkrediet voornamelijk interessant voor vennootschappen die nood hebben aan een inkomende cashstroom (bv. verliesvennootschappen).

Teneinde het milieuvriendelijke karakter van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling te bewijzen, moet u een attest bij de belastingaangifte voegen. Dit attest toont aan dat de investeringen geen negatief effect hebben op het leefmilieu. Daar waar het departement Omgeving van het Vlaamse Gewest recent nog expliciet bevestigde dat er voor de indiening van de aanvragen geen uiterste indieningsdatum geldt (ten laatste op het moment van indiening van de aangifte vennootschapsbelasting over het betrokken boekjaar), hanteren het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest een striktere deadline: de attesten moet u aanvragen ten laatste binnen de drie maanden na afsluiting van het boekjaar. Voor vennootschappen met een boekjaar per kalenderjaar, betekent dit ten laatste 31 maart 2022.

Vermindering van de onroerende voorheffing

Indien u uw zaak in de loop van 2021 verplicht moest sluiten door Corona of indien uw pand in de loop van 2021 heeft leeggestaan en geen inkomsten heeft opgebracht omwille van andere redenen (verbouwingen, afbraak enz.), kan u overwegen om een proportionele vermindering van de onroerende voorheffing aan te vragen wegens de improductiviteit van uw pand. Voor panden gelegen in het Vlaams Gewest moet de periode van improductiviteit minstens 90 dagen bedragen om in aanmerking te kunnen komen voor de vermindering.

Via de vermindering kan u een gedeelte van de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2021 terugvragen of laten verminderen in verhouding tot het aantal maanden dat de improductiviteit geduurd heeft. In een ander artikel zetten wij de principes en voorwaarden uiteen om deze vermindering te verkrijgen.

De proportionele vermindering van de onroerende voorheffing moet u aanvragen via een bezwaarschrift. Voor onroerende goederen gelegen in Vlaanderen moet het bezwaarschrift worden ingediend bij de Vlaamse Belastingdienst vóór 31 maart van het jaar volgend op het aanslagjaar, i.e. uiterlijk op 31 maart 2022. Indien u de aanslag voor aanslagjaar 2021 niet in de loop van 2021 heeft ontvangen, geldt de gewone bezwaartermijn van 3 maanden.

Voor het Waals Gewest geldt een minimum termijn van 180 dagen improductiviteit van het onroerende goed. Het verzoek tot proportionele vermindering van onroerende voorheffing moet u indienen binnen 6 maanden na de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet in de onroerende voorheffing.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de proportionele vermindering onroerende voorheffing voor leegstand en improductiviteit afgeschaft.

Wij staan steeds paraat om uw onderneming bij te staan bij de opmaak en de indiening van uw bezwaarschrift.

Gepubliceerd door Annelien Parmentier

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.