Fiscale review 2021: wat kan (of moet) u nog doen?

07.12.2021

Het einde van 2021 komt dichterbij. Met de eindejaarsperiode in het vooruitzicht herinneren we u graag aan de belangrijkste deadlines en belichten we enkele items die u kunnen helpen met de fiscale review 2021.

Fiscaal vriendelijk cash management

Voorafbetaling vierde kwartaal

De overheid wil sneller over uw belastinggeld kunnen beschikken. Daarom heeft zij de bestraffing voor het ontbreken van (voldoende) voorafbetalingen opgetrokken. Om een belastingverhoging van 6,75% voor aanslagjaar 2021 te vermijden, loont het dan ook de moeite de nodige aandacht te besteden aan een tijdige betaling van voldoende hoge voorafbetalingen. Om rekening te houden met eventuele liquiditeitsproblemen ingevolge de coronacrisis, heeft de wetgever het voordeelpercentage voor het derde en vierde kwartaal evenwel tijdelijk verhoogd. Voor het vierde kwartaal bedraagt de bonificatie 5,25% in plaats van 4,50%. Derhalve moet de (bij)storting minder hoog zijn om een (gedeeltelijke) belastingverhoging af te wenden. Let wel, deze verhoogde bonificatie geldt niet voor vennootschappen die in de periode van 12 maart 2020 tot en met de laatste dag van het boekjaar hun eigen vermogenspositie hebben verminderd (door o.a. een inkoop van eigen aandelen, een kapitaalvermindering of dividenduitkering), of vennootschappen die een rechtstreekse deelneming aanhouden in een belastingparadijs, dan wel hier een betaling aan hebben verricht van meer dan 100.000 EUR.

Houd er rekening mee dat de betaling ten laatste op 20 december 2021 moet toekomen op de rekening van de dienst Voorafbetalingen. Gelet op het tijdsverloop tussen het verrichten van de betaling en de ontvangst ervan door de schatkist, wacht u best niet tot het allerlaatste moment.

Tax shelter audiovisuele werken

Misschien besteedt u uw liquiditeiten liever op een andere manier. U kan er ook voor kiezen om (al dan niet in combinatie met voorafbetalingen) een ‘tax shelter-investering’ te verrichten. Met deze investering ondersteunt u de productie van audiovisuele en cinematografische werken. In ruil ontvangt u een fiscaal voordeel in de vorm van een belastingvrijstelling ten belope van 410% op de gestorte sommen. Dit betekent een effectief belastingvoordeel van 105,25 EUR per 100 EUR die u investeerde, of dus een rendement van 5,25%.

Enkele elementen zijn door de coronacrisis versoepeld: een verlenging van de termijn met drie maanden om na ondertekening van de raamovereenkomst de nodige sommen te storten en een verhoging van het absolute grensbedrag van 1 miljoen EUR tot 2 miljoen EUR (indien de raamovereenkomst ondertekend werd na 12 maart 2020 en het boekjaar afsluit op 31 december 2021). Dit grensbedrag zal voor boekjaren die afsluiten vanaf 1 januari 2022 opnieuw op 1 miljoen EUR worden vastgeklikt. Het kan dus de moeite lonen om nog vóór het jaareinde een raamovereenkomst af te sluiten.

Wat met investeringen in de videogame-industrie, vraagt u zich af? De tax shelter voor de videogame-industrie bestaat al twee jaar, maar is op heden nog steeds niet in werking getreden. Het is niet duidelijk wanneer dit effectief zal gebeuren. U wacht dus best op meer duidelijkheid omtrent de werkelijke invoering van de maatregel, voordat u investeert in de videogame-industrie.

Individuele pensioentoezegging (IPT) en backservice

Heeft uw vennootschap cashoverschotten, dan kan u de fiscale winst ook drukken middels het toekennen van een individuele pensioentoezegging (IPT) aan de bedrijfsleider(s). De betaalde premies vormen voor de vennootschap een aftrekbare beroepskost. De begunstigde ondergaat pas bij uitbetaling een (gematigde) belastingheffing. De IPT is derhalve een fiscaalvriendelijke manier om via de vennootschap aanvullend pensioen op te bouwen. De belangrijkste beperkingen zijn de 80%-regel en de vereiste van een regelmatige en maandelijkse bedrijfsleidersbezoldiging (al gelden momenteel wel versoepelingsmaatregelen in het kader van de coronacrisis).

Het is niet verplicht om maandelijks of jaarlijks het maximale bedrag te volstorten. Er zijn immers tal van situaties denkbaar waarbij u de vennootschapsmiddelen liever anders aanwendt. De bedragen die u in een bepaald jaar nalaat te storten, kan u later opvullen via een ‘backservice’. Door de jaren heen kan het bedrag dat in aanmerking komt voor de backservice aanzienlijk groeien waardoor de potentiële fiscale besparing bijgevolg meegroeit. Wij willen u wel waarschuwen om niet té lang te wachten met de betaling van de backservice. Als de vennootschap wacht tot het einde van de loopbaan van de bedrijfsleider, kan de fiscus de uitgave verwerpen omdat de vennootschap de betaling eerder uit vrijgevigheid dan om beroepsredenen zou verrichten. Daarnaast is ook de houding van de fiscus inzake de bepaling van het maximumbedrag (80%-regel) recent verstrengd. Enige voorzichtigheid blijft bijgevolg geboden.

Tijdelijke corona incentives

Bovenstaande fiscale technieken zijn niet nieuw. Ze vormen een jaarlijks aandachtspunt en zijn velen van u intussen wel bekend. Wellicht minder ingeburgerd zijn de diverse fiscale stimuli om de impact van de coronapandemie te temperen. Bijgevolg besteden we graag ook even de nodige aandacht aan de binnenkort aflopende maatregel van de ‘Coronapremie’ en de bij afsluiting van het boekjaar 2021 te boeken ‘Wederopbouwreserve’.

Coronapremie

Sinds de zomer wordt er vaak gesproken over de coronapremie. In de meeste sectoren dient minstens een basispremie verplicht toegekend te worden, terwijl dit in andere sectoren een keuze van de werkgever is. De algemene deadline voor de toekenning werd op 31 december 2021 vastgelegd, maar in verschillende sectoren werd dit inmiddels vervroegd naar 15 december 2021. Wij brengen nog even de modaliteiten van de premie in herinnering.

Hoewel de wet uitdrukkelijk spreekt van een coronapremie, betreft het in werkelijkheid een ‘consumptiecheque’ (evenwel niet te verwarren met de consumptiecheque die in 2020 reeds werd ingevoerd). De cheque is in hoofde van de werknemer niet belastbaar. De werkgever is wel een beperkte bijdrage van 16,5% verschuldigd.

Omdat de wetgever de premie als een gunstregime beschouwt, zijn er natuurlijk enkele specifieke voorwaarden aan verbonden. Zo geldt de regeling enkel voor werknemers en zijn zelfstandige bedrijfsleiders bijgevolg uitgesloten van de regeling. Bovendien moeten de werknemers, voor de toekenning van een verplichte premie, op een bepaalde datum (doorgaans 30 november 2021) in dienst zijn en moeten zij een bepaald aantal effectieve arbeidsdagen gepresteerd hebben in 2020 of 2021. Verder is het totale bedrag dat één werkgever aan één werknemer kan toekennen, begrensd op 500 EUR. Let op, van zodra de grens van 500 EUR overschreden wordt, is de premie integraal belastbaar vanaf de eerste euro.

De premie mag daarnaast niet toegekend worden ter vervanging van loon of enig ander inkomen dat de werknemer zou toekomen en mag evenmin de eindejaarspremie (of een deel daarvan) vervangen.

Ten slotte zal de verplichte toekenning vervat zijn in een CAO op sectoraal of ondernemingsvlak. Indien men de premie vrijwillig toekent, kan men dit regelen via een bijlage bij de individuele arbeidsovereenkomst.

Wederopbouwreserve

Nog binnen het kader van de coronapandemie, vestigen we graag de aandacht op de mogelijkheid om een wederopbouwreserve aan te leggen. De bedoeling hiervan is de solvabiliteit van vennootschappen te herstellen.

Concreet kan u de winsten van aanslagjaren 2022, 2023 of 2024 tijdelijk vrijstellen van vennootschapsbelasting. Enkel vennootschappen die in boekjaar 2020 een bedrijfsverlies (code 9901 van de jaarrekening) realiseerden, komen in aanmerking. Voorts mogen zij in de periode van 12 maart 2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte vennootschapsbelasting waarin de vrijstelling wordt gevraagd, hun eigen vermogen niet op één of andere manier hebben verminderd (bv. door een kapitaalvermindering, een inkoop van eigen aandelen, een dividenduitkering of -toekenning, of elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen).

U bent niet verplicht te bewijzen dat de verslechterde solvabiliteitspositie een rechtstreeks gevolg is van de coronapandemie.

Indien u meent aan de voorwaarden te voldoen, kan u met betrekking tot boekjaar 2021 een belastingvrije (onaantastbare) reserve aanleggen. Die vrijstelling is tijdelijk. Het bedrag is ook beperkt tot de belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk vastgesteld vóór de samenstelling van de wederopbouwreserve.

U verliest het voordeel (gedeeltelijk) als het eigen vermogen van de vennootschap in de volgende jaren vermindert of als de personeelskosten dalen met meer dan 15% ten opzichte van het vorige boekjaar.

Hoewel u voor de aanleg van deze boekhoudkundige reserve nog de tijd heeft tot de afsluiting over boekjaar 2021, is het toch aangewezen om deze maatregel tijdig te bekijken. De toepassing ervan vermindert de belastbare winst en dus ook de nood aan voorafbetalingen of andere maatregelen.

Wil u meer weten over de wederopbouwreserve? Lees er hier alles over.

Fiscale review 2021: overige aandachtspunten

Deze nieuwsbrief sluiten we graag af met enkele andere aandachtspunten voor uw fiscale review 2021, die afhankelijk van uw specifieke situatie, nog dit jaar de nodige aandacht van u vereisen.

Transfer pricing documentatie – Master File en Country-by-Country notificatie

Behoort uw vennootschap tot een internationale groep, dan moet u rekening houden met de transfer pricing-documentatieverplichtingen. Vennootschappen die onderdeel zijn van een internationale groep en bepaalde drempels overschrijden, moeten jaarlijks een groepsdossier (zgn. “Master File”), lokaal dossier (zgn. “Local File”) en in bepaalde gevallen een landenrapport (zgn. “Country-by-Country” rapport) en/of een notificatie (zgn. “Country-by-Country” notificatie) indienen.

Voor groepen die afsluiten per kalenderjaar, is de deadline voor zowel het groepsdossier (over 2020), het landenrapport (over 2020) als de notificatie (over 2021) 31 december 2021.

Het groepsdossier (en lokaal dossier) is verplicht wanneer de vennootschap tijdens het voorlaatste afgesloten boekjaar op basis van de enkelvoudige jaarrekening minstens één van onderstaande criteria overschrijdt:

  • Totaal van 50 miljoen EUR aan bedrijfs- en financiële opbrengsten (exclusief de niet-recurrente opbrengsten);
  • Balanstotaal van 1 miljard EUR;
  • Jaargemiddelde personeelsbestand van 100 voltijdse equivalenten.

De verplichting om een landenrapport bij te houden, geldt voor multinationale groepen die, voor de rapporteringsperiode die onmiddellijk voorafgaat aan de laatste afgesloten rapporteringsperiode, een totaal van 750 miljoen EUR of meer geconsolideerde brutogroepsopbrengsten behalen. Bovendien heeft de Belgische wetgever een notificatieverplichting ingevoerd waarbij elke Belgische vennootschap van dergelijke kwalificerende multinationale groep in principe jaarlijks een notificatieformulier (275 CBCNOT) moet indienen bij de bevoegde Belgische belastingdiensten. Hierbij moet elke Belgische groepsentiteit aangeven welke groepsentiteit de uiteindelijke moederentiteit is en welke groepsentiteit het landenrapport zal indienen. Deze vereiste werd voor Belgische entiteiten echter versoepeld: de notificatie is onder bepaalde voorwaarden niet meer jaarlijks verplicht. Enkel wanneer er zich een wijziging voordoet in de te rapporteren informatie of wanneer niet eerder een notificatie door de Belgische entiteit werd ingediend, is een nieuwe notificatie noodzakelijk.

Als u deze verplichtingen niet of niet correct naleeft, gelden administratieve boetes tussen 1.250 EUR en 25.000 EUR. Daarnaast verhoogt u de kans op een tijdrovende transfer pricing-controle.

Hiernaast is het van belang om uw transfer pricing-beleid kritisch te bekijken in het licht van de huidige economische omstandigheden. De COVID-crisis kan een afwijking in het transfer pricing-beleid noodzakelijk maken. Het is voor uw vennootschap van groot belang deze afwijkingen goed te documenteren en te onderbouwen om deze later te kunnen verdedigen bij een eventuele controle.

Aangifte onroerend goed gelegen in het buitenland

Bent u eigenaar van een onroerend goed gelegen in het buitenland dat u verwierf vóór 1 januari 2021? Dan moet u dit vóór 31 december 2021 aangeven bij de Administratie Opmetingen en Waarderingen. Wanneer u reeds eerder in uw belastingaangifte buitenlandse onroerende goederen aangaf, dan zal u wellicht in juni een aangifteformulier ontvangen hebben. Begin november 2021 heeft de fiscus herinneringen verstuurd. Verzaakt u aangifte te doen, dan riskeert u een administratieve boete van 250 tot 3.000 EUR.

Voor in het buitenland gelegen onroerende goederen aangekocht ná 1 januari 2021 heeft u vier maanden de tijd om spontaan aangifte te doen, te rekenen vanaf de dag van aankoop.

Deze aangifte moet de Belgische fiscus in staat stellen het kadastraal inkomen van buitenlands onroerend goed vast te stellen. Hiermee wil de wetgever het discriminerende verschil in belastingheffing tussen Belgisch onroerend goed en buitenlands onroerend goed wegwerken. Voor de volledigheid merken we op dat de inkomsten van de meeste buitenlandse onroerende goederen in België vrijgesteld zijn van belasting, behoudens toepassing van het progressievoorbehoud.

Fiscale consolidatie

Paste u in boekjaar 2020 het systeem van de ‘groepsbijdrage’ toe om aldus de totale belastingdruk binnen de groep te verlagen, dan is het noodzakelijk dat ook gedurende 2021 voldaan is aan de verbondenheidsvoorwaarde zoals van toepassing gedurende de boekjaren 2017 tot en met 2020. Indien er verschuivingen binnen de groepsstructuur gepland staan, wacht u dus beter tot na 31 december 2021.

Heeft u nog vragen of wenst u in het kader van de eindejaarsverrichtingen uw globaal fiscaal dossier samen te overlopen, aarzel dan niet om met één van de collega’s contact op te nemen. Wij helpen u graag verder met uw fiscale review 2021.

Gepubliceerd door Annelien Parmentier

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.